Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta: 045/ 540 25 57
Mobil: 0915 819075
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

Správy

10.03.2020

Verejná vyhláška - Koronavírus

Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia Vám na základe výstupov zasadania Ústredného krízového štábu zo dňa 09.03.2020 ku koronavírusu COVID -19, zasiela aktuálne usmernenia, ktoré sú v prílohe.

Detail

06.03.2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Uznesenie č.06-03-2020 zo dňa 06.03.2020. Obecné zastupiteľstvo vo V.H.Kalinke s c h v a ľ u j e :Rozpočet na rok 2020

Detail

14.02.2020

Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021-2022

Podrobný prehľad zloženia rozpočtu podľa platnej ekonomickej klasifikácie.

Detail

02.12.2019

Schválené VZN č. 03/2019

VZN č. 03/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.- platný pre rok 2020.

Detail

02.12.2019

Schválené VZN č. 02/2019

VZN 02/2019 O zásadách hospodárenia s majetkom obce V.H.Kalinka - platná pre rok 2019/2020 vrátane 6 príloh.

Detail

A picture