Obsah

Odpady

 

Pekný deň,

touto cestou dávame do pozornosti aktuálnu časť videosérie o správnom triedení odpadov - SPRÁVNA TREFA, v ktorej sa venujeme správnemu triedeniu odpadov z kovových obalov. Reportáž nájdete:
- po kliknutí na tento odkaz: https://youtu.be/EznkZdnRnXk
- na stránke www.triedenieodpadu.sk,
- priamo v dolnej časti tohto newslettera,

- všetky doterajšie časti seriálu nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/3ovFgky


Do pozornosti tiež dávame náš aktuálny vzdelávací seriál pripravovaný s agentúrou TASR (portál teraz.sk), kde sa podobne ako v seriáli Správna trefa venujeme všetkým komoditám, ktorých triedenie zabezpečujeme v spolupráci so samosprávami a zberovými spoločnosťami, prípadne s výrobcami (elektrozariadenia, batérie). Seriál s dosiaľ zverejnenými časťami portálu TERAZ.SK nájdete na našom blogu NATUR-PACK po kliknutí SEM.

Tím NATUR-PACK

 

Pekný deň,

vzhľadom na naše aktuálne zistenia o hrubom porušovaní pravidiel triedenia odpadov sme sa rozhodli nadviazať na náš prvý videoapel na ochranu pracovníkov zberových spoločností ďalšou výzvou.

V čase šírenia koronavírusu je nesmierne dôležité dodržiavanie hygienických pravidiel aj v oblasti triedenia odpadov. Rozhodli sme sa preto nazrieť do modrých a žltých kontajnerov na triedený zber. To, čo sme zistili, je viac ako zarážajúce. V približne tretine modrých kontajnerov sme našli použité hygienické vreckovky alebo servítky a až vo viac ako 60 % žltých kontajnerov sme našli použité jednorazové rukavice, vyrobené z rôznych materiálov.

Náš urgentný videoapel nájdete na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti po kliknutí SEM, ale aj priamo v dolnej časti tohto e-mailu.

Touto cestou Vás ako partnerskú samosprávu OZV NATUR-PACK žiadame o zdieľanie našej výzvy na ochranu pracovníkov zberových spoločností (smetiarov, pracovníkov dotrieďovacích liniek...). Využite, prosím, všetky možnosti Vašich webových stránok, sociálnych sietí a obecných či mestských médií.

Za každé jedno zdieľanie vopred ďakujeme.

Tím NATUR-PACK


 
Facebook  LinkedIn  YouTube  Instagram 

 I n f o r m á c i a o stave dodávky kompostérov

Názov projektu: Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie – predchádzanie vzniku BRKO

Kód projektu: 310011L142

Dodávateľ vybraný podlimitným postupom cez EKS: JRK Slovensko s.r.o., Gallayova 1956/11, 841 02 Bratislava, IČO: 50530950

 Kúpna zmluva: Z201834250_Z

Dňa 29.04.2019 zástupcovia KZ Podpoľanie prevzali zo strany dodávateľa, spoločnosť JRK Slovensko s.r.o. odstúpenie od Kúpnej zmluvy Č. Z201834250_Z, ktorým dodávateľ odstúpil od zmluvy s odôvodnením, že nie je schopný dodať predmet zmluvy v zmysle podmienok stanovených predmetnou zmluvou.

Zástupcovia KZ Podpoľanie si od uvedenej spoločnosti budú uplatňovať sankciu za nedodanie predmetu zmluvy v súlade s Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska, čl. XIII Sankcie.

Následne KZ Podpoľanie musí vykonať nový výber dodávateľa v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorého výsledok pôjde na kontrolu Riadiacemu orgánu, Slovenskej agentúre životného prostredia. Po jej stanovisku bude vykonaná objednávka a dodávka kompostérov.

O časovom priebehu Vás budeme priebežne informovať.


NATUR-PACK

www.naturpack.sk


Spoločnosť Bučina DDD, spol. s.r.o. Vám ponúka bezplatný odvoz komunálneho drevného odpadu

(nábytky, debny, preglejky, drevotrieskové dosky, bedničky, dvere, zárubne,trámy a podobne, aj s prímesou železa vo forme klincov, pántov a podobne).

V prípade záujmu a akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať obecný úrad Vo V.H.Kalinke, alebo priamo obchodné oddelenie Bučiny DDD, spol. s.r.o. na tel. čísle 0907750258.

 


 

Pravidlá a podmienky vývozu komunálneho odpadu a separovaného zberu v obci V. H. Kalinka

 

           Zmesový komunálny odpad
(komunálny odpad po vytriedení zložiek)

 

Zmesový komunálny odpad (ďalej len „KO“) je odpad z domácnosti vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.Do zmesového KO nepatrí: horúci popol, nadrozmerné odpady (dosky, tyče, kusy nábytku a iné), kamene, zemina, stavebný materiál, tekutý nebezpečný odpad, papier, plasty, sklo, kovové obaly, zvierací trus a iné prímesy.


V prípade, že v nádobe na KO bude umiestnený odpad, ktorý tam nepatrí, alebo nádoba resp. stanovište nebudú prístupné (zaparkované autá, nezjazdná alebo neprístupná príjazdová komunikácia pre komunálne vozidlo, konáre stromov a pod.) nebude nádoba vyprázdnená!
 

Zber zmesového komunálneho odpadu sa zabezpečuje:

 • 110 litrovými kuka nádobami,

 • 120 litrovými nádobami,

 • 240 litrovými nádobami,

 • 1100 litrovými kontajnermi,

 • veľkoobjemovými kontajnermi,

 • iné zberné nádoby - nepoužívať.

Nádoby na komunálny odpad musia spĺňať:

 1. Nádoby musia byť funkčné, nepoškodené.

 2. Poklopy (veká) na nádobách musia byť voľné, v prípade že je poklop zadretý (neotvára sa volne) môže dôjsť pri vývoze odpadu k deformácii poklopu resp. nádoby, toto poškodenie vývozca nevie eliminovať.

 3. 110 l kuka – nádoby a 120 l nádoby sú konštruované na max. 15 – 20 kg odpadu. V prípade preťaženia dochádza k deformácii a poškodeniu nádoby a vývozca to nemôže eliminovať. 


Triedený odpad
 

Triediť odpad je povinný každý obyvateľ, fyzická osoba - pôvodca odpadu.

Zbierané – triedené zložky odpadu:

 • papier a kartón

 • plasty

 • sklo

 • kovové obaly

 • biologicky rozložiteľný odpad
   

Ako triediť zložky komunálneho odpadu v obci:

Každá domácnosť v rodinnom dome obdrží sadu vriec (zelené, žlté a červené), na umiestnenie triedených zložiek komunálneho odpadu. Vytriedené zložky nesmú byť znečistené, pretože tento odpad je považovaný za druhotnú surovinu a znečistená nie je vhodná na ďalšie spracovanie a stáva sa odpadom, ktorý končí na skládke. Zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu v obci sa vykonáva takto:

 • vyložte svoje vrece s triedeným odpadom v deň zberu pred 7.00 hod. pred svoju nehnuteľnosť na prístupné miesto k okraju vozovky.

 • v prípade, že vyložíte triedený odpad neskoro alebo v príslušnom vreci (nádobe) sa budú nachádzať iné zložky komunálneho odpadu (prímesi), ktoré tam nepatria, nebude tento odpad odobratý.

 • zber triedených odpadov je realizovaný viacerými vozidlami. Posádky vozidiel sa pri zbere triedených odpadov (vytriedených zložiek) riadia farbou vriec (nádob).

 • vozidlá v deň zberu prechádzajú časťami obce postupne v rôznom čase a teda jednotlivé farby vriec nemusia byť vyprázdňované v rovnakom čase.

 • vrecia s triedeným odpadom nezaväzujte! Po vyprázdení sú vrátené späť.

 • v prípade, že časť obce nie je pre vozidlá prístupná alebo zjazdná (poľadovica, prekážka, zaparkované vozidlá, konáre a pod.), nemôže byť zber v tejto časti vykonaný.

 • v prípade, že máte záujem odovzdať svoj vytriedený odpad mimo termín zberu (nestihli ste si vyložiť vrecia a pod.), môžete tak urobiť v prevádzke spoločnosti - Lieskovská cesta 15, Lieskovec.
 

Papier, kartón
v rodinných domoch = zviazané balíky
 

Čo tam patrí: noviny, časopisy, zošity,  kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierová lepenka a pod.

Čo tam nepatrí: znečistený, mokrý, mastný papier od potravín, asfaltový a impregnovaný papier, plienky a  hygienické potreby.
(Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).

 

Plasty
v rodinných domoch = žlté vrece

Čo tam patrí:
PET fľaše od nápojov, sirupov, jedlých olejov, obaly z drogérie, fólia číra, farebná, zmršťovacia aj bublinková (igelit, mikrotén a pod.).

Čo tam nepatrí: znečistené obaly alebo obaly s obsahom organických častí alebo nebezpečných látok ako sú napr. farby, riedidlá, chemikálie, motorové oleje, linoleum, PVC, podlahovina, guma a pod. (Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).
 

Sklo
v rodinných domoch = zelené vrece


Čo tam patrí: vyprázdnené sklenené fľaše a poháre bez zvyšku obsahu a bez uzáveru.

Čo tam nepatrí: znečistené obaly od skla, porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, žiarovky, žiarivky a iné prímesy komunálneho odpadu.
 

Kovové obaly
v rodinných domoch = červené vrece

Čo tam patrí:

tetrapaky: sú vyprázdnené viacvrstvové kombinované obaly, ktoré sú zložené z viacerých vrstiev kartónu a hliníkovej fólie.(napr.z trvanlivého mlieka, džúsov, atď.)
kovové obaly: vyprázdnené čisté plechovky od alkoholických a nealkoholickžých nápojov, od konzerv. (napr. pivo v plechovkách, očistené konzervy pre psa, atď.)

Čo tam nepatrí: znečistené obaly so zvyškami obsahu, iné prímesi komunálneho odpadu.
(Tieto zložky patria do zmesové komunálneho odpadu).


Odovzdaním odpadu sa jeho cesta nekončí, ale práve naopak, začína. Všetky vytriedené zložky sa vozia do triediacej haly, kde sú následne ručne spracovávané. Čistota všetkých vytriedených zložiek odpadov je preto veľmi dôležitá, nakoľko s nimi prichádzajú do priameho kontaktu ľudia - zamestnanci spoločnosti Marius Pedersen, a.s.


       Nebezpečný odpad
 

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu alebo viac nebezpečných vlastností. Sú to najmä:

 • svetelné zdroje a iný odpad obsahujúci ortuť,

 • vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky),

 • jedlé oleje a tuky,

 • opotrebované motorové oleje,

 • farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice,

 • batérie a akumulátory,

 • vyradené elektrické a elektronické zariadenia, televízory, monitory, rádia, tranzistory, počítače, sporáky, práčky.

   

Nebezpečné odpady sa nemôžu umiestňovať do kontajnerov a nádob na zmesový komunálny odpad, do nádob na separovaný zber a nesmú sa umiestňovať voľne na stanovištiach zberných nádob !!!
 

Objemný odpad
 

Objemný odpad je KO, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer umiestniť do zberných nádob.
Občania obce majú možnosť takýto odpad vyviesť do zberného dvora spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Zvolen alebo môžu ho umiestniť počas jarného alebo jesenného upratovania do veľkoobjemových kontajnerov rozmiestnených v obci. 

Kontakty:
Marius Pedersen, a.s. prevádzka Zvolen
Lieskovská cesta 15, 960 01 Zvolen
Tel.: 045/ 532 17 64, 045/532 29 53
zvolen@mariuspedersen.sk
www.mariusedersen.sk
 

Vypracovala: Bc. Anna Gondová

Dňa: 21.07.2016

 

A picture