Obsah

 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.03.2019 -  tu ku stiahnutiu


nový harmonogram zberu odpaduxxxxxxx

 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx


Odstávka elektrickej energie podľa oznámenia SDD, a.s., Žilina.

Dňa 18.9.2018 v čase od 9.30 hod. do 15.30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie od čísla domu 1 až 9, 18, 77-84, 123, 257.

ssssssssxy
 

Oznámenie o voľbách - na stiahnutie - tu ku stiahnutiu 

 

xxxxKonanie Malý Lysecvyhlásenie voliebx2x01Odstávka elektrickej energie podľa oznámenia SSD, a. s.:

Dňa 04.07.2018 v čase od 08.15 hod. do 14.30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti obce "Povaľačovci" od s. č. 126 po s. č. 140.

Dňa 10.07.2018 v čase od 9:15 hod. do 15:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie od súpisného čísla 8 po súpisné číslo 76 , s.č. 83, s.č. 109, 111, 114, 195 až 206, 210,211,251,259.

Dňa 19.07.2018 v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie od súpisného čísla 169 po súpisné číslo 191, s.č. 207.

harmonogram zberu odpadu od 01.07.2018

xxx

 


 m,


Na stránke v časti

Obec - Komunálny odpad - vývoz komunálneho odpadu

je okrem tabuľky vývozu komunálneho odpadu, zverejnený aj odkaz na stiahnutie vývozu (stačí kliknúť na odkaz a tabuľka sa zobrazí, tak ako nám ju poslali zo spol. Marius Pedersen) a kto chce môže si tabuľku vytlačiť.
 

21.01.2018Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02
 

Vodomery v zimnom období:

Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu doporučiť opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať:

  • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách

  • vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov

  • udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody

  • vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty

  • zatepliť vodomernú šachtu a uzavrieť - na tento účel môžete použiť  polystyrén alebo iný izolačný materiál. K dobrej izolácií prispieva aj pevne doliehajúci poklop, ktorý je tiež možné zvnútra zatepliť. Je dôležité zabezpečiť, aby do šachty nevnikala povrchová ani podpovrchová voda.

  • Ak sa vodomer nachádza v budove (nehnuteľnosti), je potrebné skontrolovať, či je tento priestor chránený proti mrazu.

Zároveň Vás chceme upozorniť: V zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosťou odberateľa pitnej vody:

Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.“
 
 

Ing. Andrea Nemcová

Odborný zástupca KZ
 
 


Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku V.H.Kalinka vo voľbách do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konaných dňa 04.11.2017 uverejnené Štatistickým úradom SR 

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia

Kandidáti za obec Vígľašská Huta - Kalinka

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov podľa územného členenia

Kandidáti za Vígľašská Huta - Kalinka - 1
 


Vážení spoluobčania,
zmeškali ste niekedy hlásenie miestneho rozhlasu a chceli by ste byť informovaní o aktuálnom dianí v našej obci? Pripravujeme pre Vás nový komunikačný kanál Hlásenierozhlasu.sk, vďaka ktorému Vás budeme informovať SMS správami, e-mailom, alebo mobilnou aplikáciou.  

Prihlásenie k odberu hlásenia


Oznam

Mudr. Ďuriančík obvodný lekár zo Zvolenskej Slatiny oznamuje občanom, že dňa 21.09.2017 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ho bude Mudr. Poničanová v Očovej.
                                                                                                              

vložila 19.09.2017, Gondová


 


Obec Vígľašská Huta - Kalinka

 Vígľašská Huta – Kalinka 73, 962 25 

týmto

 

ZVEREJŇUJE
 

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám


 

do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017


ktorá je 

 

obecvhk@celeritas.sk


 


Vykurovacie obdobie - upozornenie

Vykurovacie obdobie 2017-2018 a používanie vykurovacích spotrebičov.

 OZNAM

Týmto Vám oznamujeme, že na základe mojej požiadavky sa zmeny cestovných poriadkov autobusových spojov upravujú nasledovne. Od 18.4.2017 budú spoje s odchodom o 10.45 hod. a 12.30 hod. zo Zvolena - autobusová stanica smerom do Vígľašskej Huty zastavovať na zastávke Zvolen - Poľana. 

Starosta obce V.H.Kalinka

Ing. Jozef Tuček


OZNÁMENIE - Výrub

                     Oznam k prídavku na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen ( vrátane Detvy, Krupiny) oznamuje svojim klientom - poberateľom prídavku na dieťa, že pre vyplácanie prídavku na dieťa od septembra 2017 je potrebné preukázať sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie štúdiom: 


- začatím štúdia na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky ( dovŕšením 16 roku veku dieťaťa)

- pokračovaním v štúdiu vo vyššom ročníku na strednej škole a na vysokej škole

- zápisom na I. alebo II. stupeň vysokoškolského štúdia


  Tlačivá „Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa“ sú k dispozícii na jednotlivých pracoviskách úradu Zvolen, Detva, Krupina( oddelenie služieb pre občana, recepcia), alebo na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – Vzory žiadostí http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/pridavok-na-dieta-a-priplatok-k-pridavku-na-dieta-1.html?page_id=268772 alebo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: www.employment.gov.sk – Formuláre a žiadosti , Rodina, Potvrdenia na účely ŠSD.


Potvrdené tlačivá je potrebné predložiť na jednotlivé pracoviská úradu podľa trvalého pobytu poberateľa prídavku na dieťa v mesiaci september 2017, resp. u VŠ po zápise na vysokoškolské štúdium, ktorý môže byť vykonaný najneskôr v októbri 2017.

Oznam k prídavku na dieťa

potvrdenie o návšteve školy
 
 


                          Poďakovanie


Ďakujeme všetkým organizátorom akcie ,, Turistický pochod", za vynikajúco zvládnutú akciu, strávenú pohybom na čerstvom vzduchu, ktorá bola ukončená posedením pri delikatesnom guľáši, ktorý navaril Roman Lietava so synom.


Starosta obce V.H.Kalinka.                                                              

A picture