Obsah

 b hh


Dobrý deň, v prílohe Vám Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Zvolene zasiela: „Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okresy Zvolen, Detva a Krupina od 15:00 hod. dňa 15.07.2019“. 

odvolanie požiaru.pdf (88.95 kB)


OZNAM

 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin:

1.07.2019 - 19.07. 2019- MŠ otvorená
22.07.2019- 30.08.2019- Mš zatvorená
19.8.2019- nástup nepedagogických pracovníkov
26.8.2019- 30.8.2019- nástup pedagogických pracovníkov

2.9.2019- MŠ otvorená - Nový školský rok 2019/2020

 


Oznam

Martin Chovanec Elektrooprava, Slatinské Lazy 169, oznamuje, že od 01.07.2019, zatvára prevádzku potravín Môj obchod vo V.H.Kalinke. 


xxxxxx

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen Vám zasiela prípis a informačné letáky ohľadom zvyšovania povedomia chovateľov, poľovníkov a verejnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných.

 

tu ku stiahnutiu - leták africký mor ošípaných

tu ku stiahnutiu - leták chovatelia ošípaných

Komerčné chovy

Cestujúci

 


xxxOznam o zmene otváracích hodín.

Agro-družstvo Klokoč oznamuje občanom, že od 6. mája 2019 je Čerpacia stanica pohonných hmôt v Klokoči otvorená v pracovné dni od 7.00 hod. do 19.00 hod., v sobotu od 7.00 hod. do 13.00 hod., v nedeľu a sviatky je zatvorené. Na čerpacej stanici je možné platiť aj platobnými kartami.

Vážení občania a podnikateľské subjekty,


od 1. apríla tohto roku došlo k novele zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V tejto súvislosti Vás chce Finančná správa SR osloviť s nasledujúcou informáciou.
Všetci podnikatelia, ktorí evidujú tržby cez ERP, sú povinní od 1. júla používať tzv. online registračné pokladnice v skratke „ORP“, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu v skratke„VRP“.
Každá pokladnica musí mať svoj kód.
Žiadosť je potrebné podať elektronicky cez stránku finančnej správy prostredníctvom osobnej internetovej zóny.
Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu.
Finančná správa zároveň upozorňuje, že pravidelne aktualizuje zoznam dodávateľov, ktorí splnili všetky zákonné podmienky a prešli testovaním a sú teda schopní dodávať podnikateľom pokladničné riešenia pre eKasu.
Poskytovatelia, ktorí sú uvedení v zozname, získali certifikáciu a môžu poskytovať podnikateľom pokladničné programy a chránené dátové úložiská, ktoré spĺňajú zákonné podmienky online registračných pokladníc.
Finančná správa odporúča, aby ste ich kontaktovali čo najskôr a vyhli sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní.
Zároveň Finančná správa upozorňuje, že dňa 1.7.2019 daňové úrady z úradnej moci zrušia všetky DKP a staré ERP-čky už nebude možné používať.
Kompletný postup prechodu na eKasu sprevádzaný grafickými ukážkami nájdu všetci podnikatelia priamo na portáli finančnej správy v časti eKasa - podnikatelia. Viac informácií nájdete na www.financnasprava.sk.
 

tu ku stiahnutiu - Plagát


 Zber veľkoobjemového odpadu

 


Ďakujeme všetkým ochotným občanom, ktorí sa dňa 13.04.2019 zúčastnili brigády na cintoríne vo V. H. Kalinke. 

Starosta obce V.H.Kalinka


 


ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľstvo Základnej školy Jána Drdoša Vígľaš oznamuje rodičom a budúcim prvákom, že zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 11. apríla 2019 t.j.(štvrtok) a 12. apríla 2019 (piatok) v čase od 14.00 do 18.00 hod. v Základnej škole Jána Drdoša Vígľaš, ktorej zriaďovateľom je Obec Vígľaš.

Žiadame rodičov, aby pri zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy predložili:

- rodný list zapisovaného dieťaťa a jeho preukaz poistenca,

- občiansky preukaz zákonného zástupcu zapisovaného dieťaťa,

- doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa, ak je dieťa zdravotne znevýhodnené.

  Pri zápise je potrebné uhradiť sumu 20 EUR na zakúpenie základného balíčka učebných pomôcok pre prváčika.

V prípade, že rodič chce požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden rok, je potrebné:

1.Zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v príslušnej základnej škole.

2.Predložiť riaditeľke školy odporučenie CPPPaP (certifikované školské zariadenie) na odklad povinnej školskej dochádzky z dôvodu, že dieťa nedosiahlo školskú zrelosť.

3.Predložiť riaditeľke školy odporučenie pediatra na odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa.

4.Predložiť riaditeľke školy písomnú žiadosť na odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa o1 rok, ktorá bude podpísaná obidvoma rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa.

Na zápis príďte s dieťaťom, prineste jeho rodný list, preukaz poistenca a svoj občiansky preukaz.


 

 


Vývoz komunálneho odpadu od 01/2019 - 06/2019. Na stiahnutie nájdete v pričinku - Obec - Komunálny odpad - Vývoz komunálneho odpadu, alebo si ho môžete prevziať v kancelárii obecného úradu v úradných hodinách, kde Vám dajú zadarmo aj vrecia na separovaný odpad. Triedením odpadu pomáhame životnému prostrediu a znižujeme poplatky za vývoz komunálneho odpadu.cxc

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 20.03.2019 -  tu ku stiahnutiu


nový harmonogram zberu odpaduxxxxxxx

 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxx


Odstávka elektrickej energie podľa oznámenia SDD, a.s., Žilina.

Dňa 18.9.2018 v čase od 9.30 hod. do 15.30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie od čísla domu 1 až 9, 18, 77-84, 123, 257.

ssssssssxy
 

Oznámenie o voľbách - na stiahnutie - tu ku stiahnutiu 

 

xxxxKonanie Malý Lysecvyhlásenie voliebx2x01Odstávka elektrickej energie podľa oznámenia SSD, a. s.:

Dňa 04.07.2018 v čase od 08.15 hod. do 14.30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti obce "Povaľačovci" od s. č. 126 po s. č. 140.

Dňa 10.07.2018 v čase od 9:15 hod. do 15:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie od súpisného čísla 8 po súpisné číslo 76 , s.č. 83, s.č. 109, 111, 114, 195 až 206, 210,211,251,259.

Dňa 19.07.2018 v čase od 8:00 hod. do 16:30 hod. bude prerušená dodávka elektrickej energie od súpisného čísla 169 po súpisné číslo 191, s.č. 207.

harmonogram zberu odpadu od 01.07.2018

xxx

 


 m,


Na stránke v časti

Obec - Komunálny odpad - vývoz komunálneho odpadu

je okrem tabuľky vývozu komunálneho odpadu, zverejnený aj odkaz na stiahnutie vývozu (stačí kliknúť na odkaz a tabuľka sa zobrazí, tak ako nám ju poslali zo spol. Marius Pedersen) a kto chce môže si tabuľku vytlačiť.
 

21.01.2018Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02
 

Vodomery v zimnom období:

Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu doporučiť opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať:

  • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách

  • vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov

  • udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody

  • vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty

  • zatepliť vodomernú šachtu a uzavrieť - na tento účel môžete použiť  polystyrén alebo iný izolačný materiál. K dobrej izolácií prispieva aj pevne doliehajúci poklop, ktorý je tiež možné zvnútra zatepliť. Je dôležité zabezpečiť, aby do šachty nevnikala povrchová ani podpovrchová voda.

  • Ak sa vodomer nachádza v budove (nehnuteľnosti), je potrebné skontrolovať, či je tento priestor chránený proti mrazu.

Zároveň Vás chceme upozorniť: V zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosťou odberateľa pitnej vody:

Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.“
 
 

Ing. Andrea Nemcová

Odborný zástupca KZ
 
 


Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku V.H.Kalinka vo voľbách do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja konaných dňa 04.11.2017 uverejnené Štatistickým úradom SR 

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa územného členenia

Kandidáti za obec Vígľašská Huta - Kalinka

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na poslancov podľa územného členenia

Kandidáti za Vígľašská Huta - Kalinka - 1
 


Vážení spoluobčania,
zmeškali ste niekedy hlásenie miestneho rozhlasu a chceli by ste byť informovaní o aktuálnom dianí v našej obci? Pripravujeme pre Vás nový komunikačný kanál Hlásenierozhlasu.sk, vďaka ktorému Vás budeme informovať SMS správami, e-mailom, alebo mobilnou aplikáciou.  

Prihlásenie k odberu hlásenia


Oznam

Mudr. Ďuriančík obvodný lekár zo Zvolenskej Slatiny oznamuje občanom, že dňa 21.09.2017 bude čerpať dovolenku. Zastupovať ho bude Mudr. Poničanová v Očovej.
                                                                                                              

vložila 19.09.2017, Gondová


 


Obec Vígľašská Huta - Kalinka

 Vígľašská Huta – Kalinka 73, 962 25 

týmto

 

ZVEREJŇUJE
 

elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie k voľbám


 

do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017


ktorá je 

 

obecvhk@celeritas.sk


 


Vykurovacie obdobie - upozornenie

Vykurovacie obdobie 2017-2018 a používanie vykurovacích spotrebičov.

 OZNAM

Týmto Vám oznamujeme, že na základe mojej požiadavky sa zmeny cestovných poriadkov autobusových spojov upravujú nasledovne. Od 18.4.2017 budú spoje s odchodom o 10.45 hod. a 12.30 hod. zo Zvolena - autobusová stanica smerom do Vígľašskej Huty zastavovať na zastávke Zvolen - Poľana. 

Starosta obce V.H.Kalinka

Ing. Jozef Tuček


OZNÁMENIE - Výrub

                     Oznam k prídavku na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen ( vrátane Detvy, Krupiny) oznamuje svojim klientom - poberateľom prídavku na dieťa, že pre vyplácanie prídavku na dieťa od septembra 2017 je potrebné preukázať sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie štúdiom: 


- začatím štúdia na strednej škole po skončení povinnej školskej dochádzky ( dovŕšením 16 roku veku dieťaťa)

- pokračovaním v štúdiu vo vyššom ročníku na strednej škole a na vysokej škole

- zápisom na I. alebo II. stupeň vysokoškolského štúdia


  Tlačivá „Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa“ sú k dispozícii na jednotlivých pracoviskách úradu Zvolen, Detva, Krupina( oddelenie služieb pre občana, recepcia), alebo na internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava – Vzory žiadostí http://www.upsvar.sk/vzory-ziadosti/vzory-ziadosti-pre-oblast-socialnych-veci-a-rodiny/pridavok-na-dieta-a-priplatok-k-pridavku-na-dieta-1.html?page_id=268772 alebo Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: www.employment.gov.sk – Formuláre a žiadosti , Rodina, Potvrdenia na účely ŠSD.


Potvrdené tlačivá je potrebné predložiť na jednotlivé pracoviská úradu podľa trvalého pobytu poberateľa prídavku na dieťa v mesiaci september 2017, resp. u VŠ po zápise na vysokoškolské štúdium, ktorý môže byť vykonaný najneskôr v októbri 2017.

Oznam k prídavku na dieťa

potvrdenie o návšteve školy
 
 


                          Poďakovanie


Ďakujeme všetkým organizátorom akcie ,, Turistický pochod", za vynikajúco zvládnutú akciu, strávenú pohybom na čerstvom vzduchu, ktorá bola ukončená posedením pri delikatesnom guľáši, ktorý navaril Roman Lietava so synom.


Starosta obce V.H.Kalinka.                                                              

A picture