Obsah

Správy

prvá
z 5
posledná

Návrh na zmenu rozpočtu

Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 01/2023. celý text

ostatné | 2. 8. 2023 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia zabezpečením ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver. celý text

ostatné | 26. 7. 2023 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č. 02/2023

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka. celý text

ostatné | 17. 7. 2023 | Autor: Správce Webu

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Riešenie migračných výziev- útočisko celý text

ostatné | 14. 7. 2023 | Autor: Správce Webu

Rozpočet na rok 2023

Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 2023 a vzalo na vedomie roky 2024 a 2025 dňa: 10.3.2023, UZN č. 13-03-2023. celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet obce za rok 2022

Záverečný účet obce za rok 2022 - schválený Uzn. č. 14-03-2023 bez výhrad. celý text

ostatné | 13. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

VZN č. 01/2023 O zásadách hospodárenia s majetkom obce

Bolo schválené na OZ dňa 10.3.2023 Uzn. č. 20-03-2023. celý text

ostatné | 10. 3. 2023 | Autor: Správce Webu

Návrh rozšírenia: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA: VÍGĽAŠSKÁ HUTA - KALINKA LOKALITA "NAD ĽUBICOU" - 3. ETAPA

Návrh rozšírenia: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA: VÍGĽAŠSKÁ HUTA - KALINKA LOKALITA "NAD ĽUBICOU" - 3. ETAPA celý text

ostatné | 23. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet 2022- návrh

Návrh Záverečného účtu obce V.H.Kalinka za rok 2022. celý text

ostatné | 23. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Návrh_VZN_01_2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce V.H.Kalinka

Návrh_VZN_01_2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce V.H.Kalinka celý text

ostatné | 21. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

Návrh rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 a viacročného rozpočtu na roky 2024,2025. celý text

ostatné | 21. 2. 2023 | Autor: Správce Webu

VZN 03/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.

Všeobecné záväzné nariadenie 03/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka. celý text

ostatné | 16. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

VZN 02/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka

Všeobecné záväzné nariadenie 02/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka celý text

ostatné | 16. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2022 o dani z nehnuteľností - Návrh

Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2022 na rok 2023 o dani z nehnuteľností, daň za psa a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. celý text

ostatné | 2. 12. 2022 | Autor: Správce Webu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka celý text

ostatné | 28. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Ustanovujúce zasadnutie OZ obce V.H.Kalinka

Ustanovujúce zasadnutie OZ obce V.H.Kalinka celý text

ostatné | 24. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Informácia o začatom konaní

výrub ovocného stromu celý text

ostatné | 8. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Rozpočtové opatrenie č. 1

Rozpočtové opatrenie č. 01/2022 celý text

ostatné | 14. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.
Zmena výšky rodičovského príspevku. celý text

ostatné | 14. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Informácia o začatom správnom konaní.

výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov celý text

ostatné | 12. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmenu rozpočtu 2022

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 celý text

ostatné | 20. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č. 01/2022

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.
Zmena výšky rodičovského príspevku.
celý text

ostatné | 19. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov - Hudec

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov. celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru predaja obecného pozemku - Martin Michna

Zverejnenie zámeru predaja obecného pozemku celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru predaja - SSD

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov - SSD celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Schválené Prílohy č. 2,4 a 6 k VZN č. 04/2021

Prílohy 2, 4 a 6 k VZN č. 04/2021 O zásadách hospodárenia s majetkom obce celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 10. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmenu Príloh 2, 4 a 6 k VZN č. 04/2021

Zmeny príloh 2, 4 a 6 k VZN 04/2021 O zásadách hospodárenia s majetkom obce. Zmena správcu cintorínov a domu smútku a zmeny v poplatkoch za nájom DS a Kultúrneho domu, zmena poplatkov na chate Lohyňa. celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet

Záverečný účet bol schválený Oz dňa 29.3.2022, Uzn. č. 06-03-2022. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Rozpočet na rok 2022 a návrh na roky 2023,2024

Rozpočet na rok 2022, bol schválený OZ dňa 29.3.2022 Uzn. č. 09-03-2022. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor: Správce Webu
prvá
z 5
posledná

A picture