Obsah

 

Materská škola Vígľašská Huta – Kalinka

 

Zápis detí do MŠ

  

na školský rok 2022/2023 

 

Zápis detí do materskej školy (prijímanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ) na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 4.apríla 2022 do 16.mája 2022.

 

Tlačivo -  Žiadosť o prijatie do MŠ   si môžete vyzdvihnúť priamo v materskej škole alebo si ho stiahnuť zo stránky Obec V. H. Kalinka - Zápis detí  do MŠ.

 

PRE DIEŤA, KTORÉ K 31.8.2022 DOSIAHLO 5. ROK VEKU, JE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE POVINNÉ!

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA :

 

V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné:

a) deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta 2022,

b) deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Na povinné predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti s trvalým pobytom Vígľašská Huta - Kalinka.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy budú uprednostnené:

1. deti, ktoré dovŕšili 3. rok veku do 31.8.2022, pričom staršie deti (4-ročné) majú prednosť pred mladšími,

 

2.  súrodenci detí navštevujúcich materskú školu,

 

- Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa  od troch rokov veku. Dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku môže byť prijaté do materskej školy,ak je kapacita materskej školy nenaplnená a ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky. Do MŠ nesmie byť prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo dva roky veku. 

 

- Podmienkou prijatia dieťaťa je zvládnutie základných hygienických a sebaobslužných návykov (odplienkovanie, čiastočná samostatnosť pri jedení a obliekaní). Dodatočné zistenie ich nezvládania môže byť dôvodom na prerušenie dochádzky.

 

- Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov(potrebný podpis oboch rodičov), ktorú predloží riaditeľke spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa je informácia lekára o absolvovaní povinného očkovania.

 

- K žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania („odklad“) je potrebné doložiť:

1.písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

2.písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast.

3.Informovaný súhlas zákonného zástupcu

 

- Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa i vyjadrenie príslušného poradenského zariadenia. V prípade  dieťaťa so zdravotným postihnutím (zmyslovým alebo telesným) rozhoduje riaditeľka o prijatí po vyjadrení príslušného odborného lekára.

- Prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné v prípade, ak MŠ dokáže dieťaťu vytvoriť potrebné  materiálne, hygienické a iné špecifické podmienky.

- Z dôvodu ľahšej adaptácie alebo diagnostiky dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného alebo diagnostického pobyt v rozsahu najviac 4 hodiny denne na obdobie nepresahujúce 3  mesiace.

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie obdržia zákonní zástupcovia najneskôr do 15.06.2022.

 

ziadost ms.pdf prihláška.pdf (29.41 kB)

 

 

 

 

 

 

 

A picture