Obsah

 Očkovanie psov proti besnote

očkovanie psov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 701.04 kB


Príloha č.1 k uzneseniu č. 31-4-2024 prejednanie žiadosti o odpustení poplatkov za komunálne odpady a daní z nehnuteľností v zmysle platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady                               

Zoznam tu ku stiahnutiu - ŽIadosti o zníženie alebo oslobodenie

                          
Vo V.H.Kalinke, dňa 15.4.2023                                            
                                            
                                            
           Ing. Štefan Fojtík                                            
             starosta obce                                            


Urbárska spoločnosť Jedlina-Banisko,pozemkové spoločenstvo,

Vígľašská Huta Kalinka č. 324, 962 25 Vígľašská Huta Kalinka.


 

P O Z V Á N K A


 

Výbor Urbárskej spoločnosti Jedlina - Banisko, pozemkového spoločenstva pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu (VČS), ktorá sa bude konať v kultúrnom dome vo Vígľašskej Hute Kalinka dňa 26.mája 2024 o 13.00 hod s nasledovným programom:


 

  1. Prezentácia účastníkov od 12,00 do 13,00 hod

  2. Privítanie a úvod

  3. Správa o činnosti urbáru od poslednej členskej schôdze

  4. Správa revíznej komisie

  5. Návrh plánu činnosti urbáru na rok 2024

  6. Prejednanie žiadosti PZ „Lohyňa“ Vígľašská Huta-Kalinka

  7. Doplňujúce voľby výboru US na ďalšie funkčné obdobie

  8. Rôzne - diskusia

  9. Návrh uznesenia

  10. Záver schôdze


 

Za výbor urbárskej spoločnosti

Ing. Jozef Tuček, predseda v.r.
 

V prípade, ak sa nebudete môcť zúčastniť VČS, môžete sa dať zastúpiť na základe udelenia plnomocenstva podľa §31 až 33b zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).
 

Žiadatelia o kúpu palivového dreva sa môžu prihlásiť na telefónnom čísle 0918 423 378, emailom na urbarjb@gmail.com, alebo osobne predsedovi urbáru do termínu konania výročnej členskej schôdze.

tu ku stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 72.12 kB


OZNAM 

Obec je povinná podľa § 81 ods. 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania* podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Štatistický výkaz za rok 2023 - tu ku stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.24 MB 

Zoznam občanov k prevzatiu zelených nádob na sklo,

ktoré sa budú vydávať v sobotu 4.3.2023 v čase od 8,30 do11,30 a od 12,30 - 13,30 hod.. Nádoby sa budú vydávať  na parkovisku pred budovou Materskej školy podľa priloženého zoznamu občanom s trvalým pobytom, ktorí majú zaplatené dane z nehnuteľností a poplatky za komunálne odpady. 

Nádoby budú vydávané podľa adries, teda kto ju chce prevziať, musí sa preukázať občianskym preukazom s TP na danej adrese. Každá nádoba bude mať čip, teda bude lokalizovaná s GPS na danú adresu.

  Obec Ulica Popisné číslo Číslo domu Poznámka
  V. H.Kalinka stred obce   78  
  V. H.Kalinka stred obce   79  
  V. H.Kalinka stred obce   80  
  V. H.Kalinka stred obce   82  
  V. H.Kalinka stred obce   83  
  V. H.Kalinka stred obce   84  
  V. H.Kalinka stred obce   4  
  V. H.Kalinka stred obce   323  
  V. H.Kalinka stred obce   5  
  V. H.Kalinka stred obce   6  
  V. H.Kalinka stred obce   9  
  V. H.Kalinka stred obce   11  
  V. H.Kalinka stred obce   16  
  V. H.Kalinka stred obce   17  
  V. H.Kalinka stred obce   18  
  V. H.Kalinka stred obce   19  
  V. H.Kalinka stred obce   22  
  V. H.Kalinka stred obce   23  
  V. H.Kalinka stred obce   24  
  V. H.Kalinka stred obce   27  
  V. H.Kalinka stred obce   29  
  V. H.Kalinka Bujač   30  
  V. H.Kalinka Bujač   31  
  V. H.Kalinka Bujač   324  
  V. H.Kalinka Bujač   336  
  V. H.Kalinka časť u Budínov   33  
  V. H.Kalinka stred obce   34  
  V. H.Kalinka stred obce   35  
  V. H.Kalinka stred obce   36  
  V. H.Kalinka stred obce   37  
  V. H.Kalinka stred obce   40  
  V. H.Kalinka stred obce   42  
  V. H.Kalinka stred obce   43  
  V. H.Kalinka stred obce   47  
  V. H.Kalinka stred obce   44  
  V. H.Kalinka stred obce   50  
  V. H.Kalinka stred obce   51  
  V. H.Kalinka stred obce   52  
  V. H.Kalinka stred obce   53  
  V. H.Kalinka stred obce   57  
  V. H.Kalinka stred obce   59  
  V. H.Kalinka stred obce   63  
  V. H.Kalinka stred obce   64  
  V. H.Kalinka stred obce   66  
  V. H.Kalinka stred obce   67  
  V. H.Kalinka stred obce   68  
  V. H.Kalinka stred obce   71  
  V. H.Kalinka stred obce   74  
  V. H.Kalinka stred obce   75  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   77  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   86  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   87  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   88  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   89  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   90  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   91  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   93  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   94  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   95  
  V. H.Kalinka časť nová ulica   96  
  V. H.Kalinka za kostolom   97  
  V. H.Kalinka za kostolom   99  
  V. H.Kalinka za kostolom   100  
  V. H.Kalinka za kostolom   102  
  V. H.Kalinka za kostolom   103  
  V. H.Kalinka za kostolom   104  
  V. H.Kalinka za kostolom   106  
  V. H.Kalinka za kostolom   107  
  V. H.Kalinka časť Kontrišovci   345  
  V. H.Kalinka časť Dolná Huta   200  
  V. H.Kalinka časť Dolná Huta   201  
  V. H.Kalinka časť Dolná Huta   207  
  V. H.Kalinka časť Dolná Huta   197  
  V. H.Kalinka časť Horná Huta   187  
  V. H.Kalinka časť Horná Huta   191  
  V. H.Kalinka osada Povalačovci   134  
  V. H.Kalinka osada Povalačovci   139  
  V. H.Kalinka osada Povalačovci   140  
  V. H.Kalinka osada Červená Voda   155  
  V. H.Kalinka osada Červená Voda   156  
  V. H.Kalinka osada Červená Voda   157  
  V. H.Kalinka osada Podlysec   159  
  V. H.Kalinka Mačkáš   172  
  V. H.Kalinka Mačkáš   173  
  V. H.Kalinka Lohyňa   243  
  V. H.Kalinka Lohyňa   245  
  V. H.Kalinka Lohyňa   246  
  V. H.Kalinka Lohyňa   248  
  V. H.Kalinka Lohyňa   249  
  V. H.Kalinka Lohyňa   250  

Ozn. o úrovni vytried. KO 2022 (265.25 kB)xxxOZNAM 

Oznamujeme občanom, že dňa 22.2.2023 t.j. streda budú všetky obecné a mestské úrady z Podpoľania zatvorené z dôvodu účasti na štrajku miest a obcí Slovenska na záchranu samospráv.
Na znak protestu budú vstupné tabule do miest a obcí Podpoľania označené trikolórou. Ďakujeme za pochopenie, veď protestujeme za Vás všetkých.

ŠTRAJK : KTO ŠKODÍ MESTÁM A OBCIAM ŠKODÍ ĽUĎOM


Vážení obyvatelia,

pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve  pod názvom "Mestám a obciam zhasína nádej," podľa  ktorej dňa 30. januára 2023, t.j. v pondelok,   počas celej noci demoštratívne zhasneme verejné osvetlenie v obci.  Dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

Vážení občania, ďakujeme vám za pochopenie a podporu.

 

 

 


 

xxx


 

xvxcOkresný úrad Banská Bystrica odbor obrany štátu bol zo strany OSSR požiadaný o pomoc pri propagácii kampane MO SR o AKTÍVNYCH ZÁLOHÁCH.

Aktívne zálohy.pdf (450.29 kB)


Ďakujeme všetkým čo triedia odpad a chránia prírodu :) :)

certifikat_00320391.pdf (1.04 MB)


Podvodníci znovu úradujú - oznam pre starších občanov.UPOZORNENIE

Eko-družstvo Kalinka prosí občanov, aby nevytvárali cesty po lúkach a snažili sa používať pevné cesty na ktorých nerastie porast. Má to zlý dopad na dotácie Eko-družstva Kalinka.

cccc


Ochrana poľnohospodárskej pôdy pred zaburinením


 

xxx


OZNAM

Eko-družstvo Kalinka, predáva jahňatá cena  3,50/kg. Odber po nahlásení  u p. Matúchovej 045/5393390, ráno medzi 8,00-10,00 hod. 


                                               

   OZNAM

Zverejňujeme nové číslo účtu vedenom v Československej obchodnej banke, a. s., na ktoré môžete posielať príspevky pre utečencov z Ukrajiny v tvare IBAN: SK31 7500 0000 0040 3019 0990, variabilný symbol: 999 /v poznámke alebo v správe pre prijímateľa uviesť názov organizácie alebo meno prispievateľa/.


 

OZNAM 

Vďaka dobrým ľuďom sa nám už podarilo vyzbierať sumu 1900 €. použilo sa 187,41 € (potraviny - 143,71 €, spotrebný materiál 43,70 €).

Zostatok zbierky na účte SK41 5200 0000 0000 1746 8048 je 1712,59 €.

SRDEČNE ĎAKUJEME

Zároveň vyhlasuje dobrovoľnícku zbierku trvanlivých potravín, nakoľko sú utečenci z Ukrajiny ubytovaní nielen na chate Lohyňa, ale už aj po rodinách vo V.H.Kalinke ako aj na chate na Podlysci. Trvanlivé potraviny (konzervy, trvanlivé mlieko, sáčkové polievky, oleje, mrazené potraviny a pod.), môžete priniesť na obecný úrad do V.H.Kalinky v pracovnej dobe od 07.00 hod. - 14.00 hod., alebo cez víkend po dohode so starostom obce na tel.čísle 0915819075.

výpis za 11. týždeň - dobrovoľná zbierka.pdf 


OZNAM

Každý týždeň Vás budeme informovať o výške dobrovoľníckej zbierky a vždy bude priložený aj pohyb na účte SK41 5200 0000 0000 1746 8048.

Vďaka dobrým ľuďom sa nám už podarilo vyzbierať sumu 1560 €. 

výpis 10. týždeň - dobrovoľná zbierka.pdf 

SRDEČNE ĎAKUJEME

 


OZNAM

 

Obec Vígľašská Huta-Kalinka, 962 25 Vígľašská Huta-Kalinka č. 73, IČO: 00320391

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ ZBIERKU

 

Zbierkou získané prostriedky budú použité na zabezpečenie pomoci pre utečencov z Ukrajiny (strava, hygienické potreby, všetko čo budú potrebovať postupne k životu, aby sa zbytočne nezhromažďovala materiálna pomoc, ktorú nemáme kde skladovať, ale za ktorú Vám doteraz všetkým zo srdca a úprimne ĎAKUJEME). Prosíme všetkých, aby zároveň rešpektovali súkromie týchto ľudí, ktorí u nás získali dočasné útočisko, sú rovnakí ako my, len s tým rozdielom, že oni stratili svoj domov a my nie.

Preto ak chcete pomôcť, môžete tak urobiť zasielaním príspevkov na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s. č. účtu v tvare IBAN: SK41 5200 0000 0000 1746 8048, variabilný symbol: 999, (v poznámke alebo v správe pre prijímateľa uviesť názov organizácie alebo meno prispievateľa). Prispieť môžete aj v hotovosti do pokladne obce v pracovnej dobe.

 


Uznesenie z mimoriadneho  zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 6.3.2022 (546.6 kB)xxxxxxx

odstávka elektrickej energie 28.3.2022 (711.01 kB)

Oznámenie o úrovni vytriedenia KO 2021 (147.84 kB)

ockovanie_BBSK_VKOC_VOS_8_tyzden.pdf (327.62 kB)


xxx

 

 

 

harmonogram zberu odpadu 2022 Harmonogram zberu odpadu v roku 2022 (645.68 kB)


 

Úradné hodiny od 01.12.2021 (343 kB)


VYHODNOTENIE súťaže o najkrajší maľovaný obrázok

 

Milé deti, ďakujeme Vám za všetky nádherné obrázky, ktoré ste nám doručili na náš obecný úrad vo V.H.Kalinke. Všetkým zúčastneným deťom Evke Svoreňovej, Paulínke Michnovej, Miškovi Michnovi, Šimonkovi Tučekovi, Natálke Sudárovej, Jerguškovi a Vinckovi Staviščákovcom patrí veľká vďaka za krásne obrázky, ktoré vystihli dominanty našej obce. Bolo nesmierne ťažké vybrať jeden zo siedmich, ktorý by reprezentoval našu obec v maľovanej cyklomape Podpoľania.

Vybrať sme museli však len jeden.Evka

 

Víťazkou súťaže sa stala Evka Svoreňová s maľovaným obrázkom kostola sv. Martina.

 

Ešte raz všetkým srdečne ďakujeme za účasť a zároveň dávame do pozornosti, že všetky obrázky si môžete pozrieť na vonkajších nástenkách v obci V.H.Kalinka.

 

Akonáhle bude cyklomapa hotová, zverejníme ju na stránke obce.

 

Príloha: Plagát - tu v prílohe (1.83 MB)plagát Súťaž o maľovaný obrázok.pdf (1.83 MB)

 


Informácia k uhradeniu daní z nehnuteľností, dane za psa a poplatku za komunálny odpad

 

V dobe šírenia Corona Vírusu uprednostňujte platbu na účet  obce - 

SK73 0200 0000 0000 0662 4412

Prosíme o dodržanie vyriabilných symbolov. V nevyhnutných prípadoch prijímame platbu v hotovosti do pokladne obce za dodržania nasledovných opatrení.

Platí zavedenie prísnejších hygienických podmienok :
- povinné používanie respirátorov alebo rúšok
- pri vstupe dezinfekcia rúk alebo ochranné rukavice
- v radoch aspoň dvojmetrové odstupy medzi ľuďmi
- jeden občan na 15 metrov štvorcových, čiže na obecnom úrade vo V.H.Kalinke môže byť v miestnosti iba jeden občan.

 


xxxxxvýzva pre vlastníkov lesných pozemkov (37.66 kB)

 


 

Poďakovanie.

Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať celému odbernému tímu za obetavosť, nasadenie a príkladné zvládnutie testovania COVID-19 v našej obci dňa 01.11.2020. Poďakovanie patrí aj pracovníčkam OcÚ za prípravu odberného miesta a celú administratívu okolo testovania. A nakoniec sa chcem poďakovať všetkým občanom za zodpovednosť a disciplinovanosť pri testovaní. Potešujúce je, že u nás nebol ani jeden pozitívne testovaný občan.

                                                                                        Ing. Jozef Tuček, starosta obce

_____________________________________________________________________________________________

Oznam

Ďakujeme dobrosrdečnému človeku, ktorý odcudzil pri chate Lohyňa svetlo z altánku. Ak by sa za to hanbil, alebo mal výčitky svedomia, nech ho len namontuje naspäť. 
 

Pizza🍕🍕 a obedové menu 🍛🍝🥘 ! za 4,70 €

ROZVOZ 🚗 ZADARMO! 😉 0915 675 048 alebo
0908 217 248 👌😉


Oznam o zmene otváracích hodín.

Agro-Družstvo Klokoč oznamuje občanom, že od 6.mája 2019 je Čerpacia stanica

pohonných hmôť v Klokoči otvorená v pracovné dni od 7.00 hod. do 19.00 hod.

v sobotu od 7.00 hod. do 13.00 hod., v nedeľu a sviatky je zatvorené. Na čerpacej

stanici je možné platiť aj platobnými kartami.

A picture