Obsah

Matričný úrad

 

SPÁDOVÉ OBCE MATRIČNÉHO OBVODU

Obec Vígľašská Huta -Kalinka – matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002. Do matričného obvodu patria obce Vígľašská Huta – Kalinka a Slatinské Lazy. Zápisy, týkajúce sa občanov obce Klokoč, sa nachádzajú v našich matričných knihách do 31.12.1992. Od 1.1.1993 sa obec Klokoč stala samostatným matričným úradom. Obec Stožok bola vyčlenená z matričného obvodu Vígľašská Huta – Kalinka a pričlenená k matričnému obvodu Detva s účinnosťou od 1.júla 1990. Matričné udalosti do tohto dátumu sa vybavujú na matričnom úrade vo Vígľašskej Hute – Kalinke. Obyvatelia týchto obcí vybavia svoje záležitosti matričného charakteru na Matričnom úrade vo V.H.Kalinke. 
Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.


HLAVNÉ MATRIČNÉ ČINNOSTI

1. Zápis novorodenca – vydanie rodného listu 
2. Podanie žiadosti o uzavretie manželstva 
3. Vybavovanie úmrtia občanov – vydanie úmrtného listu 
4. Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

ZÁPIS NOVORODENCA – VYDANIE RODNÉHO LISTU

l. Ak sú rodičia zosobášení na matričný úrad sa dostaví otec dieťaťa a predloží: 
- sobášny list, 
- občiansky preukaz obidvoch rodičov, 
- za vydanie prvého rodného listu v počte 1 kus sa neplatí poplatok, za každý ďalší druhopis sa zaplatí 5,00 €

2. Ak rodičia nie sú zosobášení : 

- na matričný úrad prídu obidvaja rodičia, 
- predložia občianske preukazy, 
- rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, 
- vdova predloží úmrtný list manžela, 
- za vydanie prvého rodného listu v počte 1 kus sa neplatí poplatok, za každý ďalší druhopis sa zaplatí 5,00 €

VYBAVOVANIE ŽIADOSTI O UZAVRETIE MANŽELSTVA
 1. Ak sú obaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky a majú trvalý pobyt v obciach patriacich do matričného obvodu 
 • vyplnia tlačivo žiadosti, ktoré je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu, 
 • vyplnené tlačivo žiadosti sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matričného úradu, 
 • predložia: občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec, 
 • za prijatie žiadosti, ani uzavretie manželstva občanov Slovenskej republiky vo vlastnom matričnom obvode sa nevyberá správny poplatok. 

 

 1. Ak chce uzavrieť manželstvo neplnoletá osoba staršia ako 16 rokov, predloží okrem dokladov uvedených v bode 1 aj právoplatný rozsudok súdu o povolení uzavrieť manželstvo. 
 2. Ak sú obidvaja snúbenci štátni občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom mimo územia matričného obvodu 
 • predkladajú všetky doklady ako v bode 1 matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom – je to tzv. delegovanie sobáša, 
 • delegujúci matričný úrad vyberie poplatok 20,00 €
 • matričný úrad, pred ktorým sa uzavrie manželstvo, vyberie správny poplatok 20,00

 

 1. Ak je jeden zo snúbencov cudzinec, najmenej 14 dní pred uzavretím manželstva, predloží nasledovné doklady, ktoré nesmú byť staršie ako 6 mesiacov: 
 • rodný list, 
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva, 
 • doklad o štátnom občianstve, 
 • doklad o pobyte, 
 • potvrdenie o osobnom stave, 
 • úmrtný list zomretého manžela, prípadne aj sobášny list zaniknutého manželstva, ak ide o ovdoveného cudzinca, 
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak ide o rozvedeného cudzinca, 
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť, 
 • ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou Slovenská republika nemá medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín, musia byť ním predkladané verejné listiny vyššie overené, 
 • listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/, 
 • za štátneho občana Slovenskej republiky všetky náležitosti ako v bode 1, 
 • správny poplatok 70,00


Pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom. 

 1. Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky /bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov/ 
 • predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu, 
 • poplatok 200,00 €
 • povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom 35,00
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00


Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Nová položka: Položka 17

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 €

VYBAVOVANIE ÚMRTIA OBČANOV, KTORÍ ZOMRELI V ÚZEMNOM OBVODE MATRIČNÉHO ÚRADU
 • predkladá sa list o prehliadke mŕtveho v dvoch exemplároch, 
 • občiansky preukaz zomretého /pri cudzincoch cestovný doklad/, 
 • úmrtie vybavujú pozostalí zomretého osobne alebo prostredníctvom pohrebnej služby na základe splnomocnenia pozostalých, 
 • úkon nie je spoplatnený.

 

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzv. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy: 

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/, 
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti. 

Spôsob vyžiadania: 
 • osobne v kancelárii matričného úradu, 
 • písomne, 
 • správny poplatok 5,00 € za každý výpis z matriky

Potrebné doklady: 
 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, 
 • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka. 


Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín !

 

CHCETE UZAVRIEŤ MANŽELSTVO V ZAHRANIČÍ ? – DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
 • od účinnosti zákona č.14/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.154/1994 Z.z. o matrikách, t.j. od 1.2.2006 Slovenská republika nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine 
 • štátny občan Slovenskej republiky, ktorý chce uzavrieť manželstvo v cudzine, sa môže obrátiť na matričný úrad podľa miesta svojho trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu v SR. Matričný úrad mu vydá potvrdenie o tejto skutočnosti.

 

UZAVRELI STE MANŽELSTVO, NARODILO SA VÁM DIEŤA, ZOMREL VÁŠ PRÍBUZNÝ 
V CUDZINE?

Matričné udalosti štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky. Slovenská republika má zriadenú osobitnú matriku pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave. Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR. 


UPOZORNENIE: 

Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis, občan môže oznámiť matričnú udalosť len jednému z uvedených orgánov. 

Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič. 


Predkladané doklady: 
 • originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého, 
 • matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t.j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /apostille/, 
 • platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, 
 • ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod. 

Najmä k zápisu uzavretia manželstva je potrebné včas a správne si zaznačiť dátumy a miesta narodenia rodičov manželského partnera z cudziny, mená, priezviská, rodné čísla, pri cudzincoch dátumy narodenia svedkov a ďalšie údaje, ktoré na cudzozemskom matričnom doklade spravidla nie sú uvedené. 
Zápisy do osobitnej matriky sú od 1.1.2018 spoplatnené v sume 10,00 €. 

Odporúčanie:

Pred uzavretím manželstva kontaktujte náš matričný úrad osobne, telefonicky alebo elektronicou poštou!

 

VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY

 

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzv. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy: 

 • osobe, ktorej sa zápis týka alebo členom jej rodiny /manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba/, 
 • osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti. Spôsob vyžiadania: 
 • osobne v kancelárii matričného úradu, 
 • písomne, 
 • správny poplatok 5,00 € za každý exemplár. 
Potrebné doklady: 
 • občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, 
 • iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej sa matričný výpis týka. Matričné výpisy určené na použitie v cudzom štáte musia byť vyššie overené, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín !

 

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu - poplatok 2,00 €

b) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie  z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj  začatú stranu v slovenskom jazyku - poplatok 2,00 €

Položka 3

1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis - poplatok 2,00 €

Účinnosť novelizovaných položiek Sadzobníka správnych poplatkov od

1. januára 2018

A picture