Obsah

§ 1b Zákon č. 369/1990 Zb.
Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení


Symboly obce

(1) Obec má právo na vlastné symboly. Obec, ktorá má vlastné symboly, je povinná ich používať pri výkone samosprávy. Symboly obce sú erb obce, vlajka obce, pečať obce, prípadne aj znelka obce. Právnické osoby zriadené alebo založené obcou, iné právnické osoby a fyzické osoby môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

(2) Právo na vlastné symboly má aj časť obce. Ustanovenia tohto zákona o používaní symbolov obce sa rovnako vzťahujú aj na časť obce, ktorá vykonáva územnú samosprávu.

(3) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.

(4) Obec používa odtlačok úradnej pečiatky s erbom obce a názvom obce na rozhodnutia, oprávnenia a osvedčenia skutočností vydaných pri výkone samosprávy.

(5) Obec predkladá ministerstvu návrh na zápis symbolov obce do Heraldického registra Slovenskej republiky. Obecný erb a vlajka obce.

 

Erb obce Vígľašská Huta - Kalinka má túto podobu:

erbV červenom štíte zo zelenej oblej pažite vyrastajúci striebrokmenný orech so zlatým prekrývajúcim sa lístím a striebomými plodmi. Vpravo z pažite vyrastajúce tri zlaté klasy. Vľavo vyrastajúca zlatá rastlina protistojných listov. 

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. Neskorogotického či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Vígľašská Huta - Kalinka v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať. V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná. 


Vlajka obce Vígľašská Huta – Kalinka má túto podobu:v


Vlajka obce Vígľašská Huta – Kalinka pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (1/9), červenej (2/9), žltej (1/9), bielej (1/9), vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu. 


Erb a vlajka obce boli schválené Uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/2004 zo dňa 27.8.2004.


 

 

A picture