Obsah

Sklo


 

sklo - odpad


 

 

• Sklo tvorí 12% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
• Celková ročná produkcia papiera je 480kg/obyv. SR.
• Podľa ekologického rebríčka má znovupoužívanie väčšiu prioritu ako recyklácia, preto je ekologickejšie používať vratné obaly, ktoré po použití nedávame na recykláciu, ale ich odovzdáme späť do obchodu.
• Sklo je biologicky neaktívny materiál - v prírode sa (ne)rozkladá veľmi dlho - až 4000 rokov.
• Sklo je možné dobre recyklovať a donekonečna – tavením totiž nestráca svoje vlastnosti.
• Vytriedené sklo sa spracováva priamo v sklárňach – nie je nutné budovať špeciálne spracovateľské závody.
• Pre správnu recykláciu je nutné dôsledne triediť sklo podľa farieb.
• Pri odovzdávaní skla na recykláciu je najlepšie sklo čo najmenej rozbiť a zo sklenených výrobkov oddeľujeme iné súčasti – etikety alebo uzávery a pod.


 

Obaly zo skla sa pre ľahšiu identifikáciu a separáciu označujú recyklačnými značkami.

glObr. 2. Recyklačné značky – sklo.

Sklo

(GL)

Najčastejšie sa s ním stretnete v podobe fliaš, pohárov na nápoje, zaváraninových pohárov, rôznych nádob, dekoračných predmetov, tabuľového skla z okien.

flasky 

 

> Čo je to vlastne sklo a ako sa vyrába?

> Čo (ne)patrí do triedeného skla?

> Rôzne prímesi pre rôzne vlastnosti

> Vratné vs. nevratné

> Ako je to s recykláciou?

> Teória v praxi

> Prečo triediť sklo? Odpoveď? Holé fakty

 
 

Čo je to vlastne sklo a ako sa vyrába?

Sklo je homogénna amorfná, izotropná, priehľadná, pevná a krehká látka v metastabilnom stave vznikajúca ochladzovaním taveniny. Obsahuje najčastejšie kremičitý piesok, sódu, oxidy alkalických kovov, vápenec a podobne. Je to biologicky neaktívny materiál.
Základné suroviny na výrobu skla sú čistý kremičitý piesok, oxid vápenatý, uhličitan sodný alebo draselný a oxid hlinitý. Z týchto surovín sa pripraví prášková zmes nazývaná sklársky kmeň, ktorý sa taví v sklárskej peci. K základným zložkám kmeňa sa pridávajú rôzne prísady ktoré sklo čistia, zafarbujú alebo znepriehľadňujú. Tekutá sklovina sa ďalej spracováva fúkaním, lisovaním, liatím a to ručne alebo strojovo. Takto vzniknuté polotovary sa môžu ďalej upravovať leptaním, pokovovaním, brúsením a leštením podľa konkrétneho výrobku.


 

Čo (ne)patrí do triedeného skla?

Sklo tvorí 12% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Keď zoberieme do úvahy celkové množstvo produkovaných odpadov (vrátane priemyselných a nebezpečných), tak nám vyjde produkcia skla 480kg/obyv. SR/rok.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka, automobilové sklá, monitory a pod.


 

Rôzne prímesi pre rôzne vlastnosti

Okrem základných zložiek sa do skla pridávajú rôzne prímesi, ktoré menia jeho vlastnosti. Podľa týchto prímesí sa rozlišujú druhy skla a teda aj to, aké výrobky sa zo skla budú vyrábať – s tým súvisí aj to, ako sa raz môže surovina recyklovať.


 

A picture