Obsah

Vo Vígľašskej Hute Kalinke sa nachádzajú dva cintoríny. Jeden sa nachádza priamo v obci, kde je aj dom smútku. Druhý cintorín sa nachádza v Dolnej Hute.

 

Splnomocnená osoba k uzatváraniu zmluvy o prenájme priestorov a služieb – správca domu smútku a cintorína je Pavel Michna, V. H. Kalinka č. 84.

a) Nájom obradnej miestnosti v dome smútku za 1 obrad 10,00 €
Sadzba za spotrebovanú elektrinu – podľa platnej tarifnej sadzby SSE.
b) Smútočný oznam v miestnom rozhlase 2,00 € (pre občanov obce V.H.Kalinka
zadarmo)
c) Vstup kamenárskych a iných firiem na pohrebisko 7,00 €
d) Občiansky pohreb 16,00 € V obci sa nachádzájú dva cintoríny. Jeden sa nachádza priamo v obci V.H.Kalinka, kde je postavený aj dom smútku, v ktorom sa konajú smútočné obrady.


Splnomocnená osoba k uzavretiu zmluvy o prenájme hrobového miesta je Anna Tuhárska, pracovníčka obce V.H.Kalinka. Tf. 0455402558.

Finančná úhrada za prenájom hrobového miesta  na 1 rok.

Jednohrob: 110*245 cm - 1,66 € /rok

Dvojhrob:   210*245 cm - 3,15 € /rok

Trojhrob:    310*245 cm - 4,68 €/rok

Detský hrob: (dieťa do 6 rokov) 80*140 cm - 0,70 €/rok

Detský hrob: (dieťa do 14 rokov) 90*200 cm - 1,11€/rok

Nájom za urnové miesto:  0,66 €/rok


 

(Cintorín v Kalinke)
cvk
(Dom smútku v Kalinke)
dom smútku

Huta
(cintorín v Dolnej Hute)


 

A picture