Obsah

Vo Vígľašskej Hute Kalinke sa nachádzajú dva cintoríny. Jeden sa nachádza priamo v obci, kde je aj dom smútku. Druhý cintorín sa nachádza v Dolnej Hute.

 

Splnomocnená osoba k uzatváraniu zmluvy o prenájme priestorov a služieb – správca domu smútku a cintorína je Jaroslav Harazín,  V. H. Kalinka č. 201.

a) Nájom obradnej miestnosti v dome smútku za 1 obrad 10,00 €
Sadzba za spotrebovanú elektrinu – podľa platnej tarifnej sadzby SSE.
b) Smútočný oznam v miestnom rozhlase 4,00 € (pre občanov obce V.H.Kalinka
zadarmo)
c) Vstup kamenárskych a iných firiem na pohrebisko 7,00 €
d) Občiansky pohreb 16,00 € V obci sa nachádzájú dva cintoríny. Jeden sa nachádza priamo v obci V.H.Kalinka, kde je postavený aj dom smútku, v ktorom sa konajú smútočné obrady.


Splnomocnená osoba k uzavretiu zmluvy o prenájme hrobového miesta je Eva Hermanová, pracovníčka obce V.H.Kalinka. Tel. 0455402558.

Finančná úhrada za prenájom hrobového miesta  na 1 rok.

Jednohrob: 110*245 cm - 2 € /rok

Dvojhrob:   210*245 cm - 4 € /rok

Trojhrob:    310*245 cm - 5 €/rok

Detský hrob: (dieťa do 6 rokov) 80*140 cm - 1 €/rok

Detský hrob: (dieťa do 14 rokov) 90*200 cm - 1,50 €/rok

Nájom za urnové miesto:  1 €/rok

Postup pri vybavovaní hrobového miesta na obecnom cintoríne vo V.H.Kalinke 
tel.: 045 / 540 25 58                                                                     

Pochovanie mŕtveho do hrobového miesta, na ktoré je už uzatvorená zmluva o prenájme:

  • ohlásiť na Obecnom úrade vo V.H.Kalinke výkop jamy a pohrebnú službu, ktorá bude poskytovať pohrebné služby,
  • odovzdať na obecnom úrade 1 x fotokópiu listu o prehliadke mŕtveho,
  • uhradiť poplatok za prenájom domu smútku podľa cenníka poplatkov,
  • zabezpečiť upratanie okolia hrobového miesta (odvoz prebytočnej hliny, kameňov) podľa dohody s pohrebnou službou.

 
Pochovanie mŕtveho do hrobového miesta, na ktoré nie je uzatvorená zmluva o prenájme:

  • okrem vyššie uvedených bodov je potrebné vybrať hrobové miesto s pracovníkom obecného úradu,
  • uzavrieť zmluvu o prenájme vybraného hrobového miesta a zaplatiť poplatok  podľa cenníka


 

(Cintorín v Kalinke)
cvk
(Dom smútku v Kalinke)
dom smútku

Huta
(cintorín v Dolnej Hute)


 

A picture