Obsah

UPOZORNENIE

Chata Lohyňa má len sezónne využitie. Prenajíma sa od 01.03. do 30.10. 

 


 CHATA LOHYŇA

Chata Lohyňa sa nachádza v tichom prostredí v katastri obce Vígľašská Huta Kalinka v osade Lohyňa. Majiteľom je obec V.H.Kalinka. V blízkosti vyteká prameň Vera. Prvá písomná správa o ňom sa zachovala od banskobystrického geológa Dr. Andreasa Chriastiana Zipsera z r. 1847. Voda z tohto prameňa má liečivé účinky. V roku 1883 sa začalo s balením vody do fliaš a predajom na podnet manželky majiteľa prameňa, ktorá sa volala Viera. Podľa nej bol aj prameň pomenovaný. Voda bola expedovaná takmer do celého sveta. Jej vývoz pretrval do čias prvej Československej republiky. Dnes voda vyteká rúrou z pôvodnej studne. 
 

UPOZORNENIE !!!

Na základe rozhodnutia starostu obce s účinnosťou od 07.09.2020 bude obec Vígľašská Huta - Kalinka prenajímať chatu Lohyňa len záujemcom, za ktorých dajú záruku zamestnaci obce V.H.Kalinka, alebo poslanci obecného zastupiteľstva obce V.H.Kalinka. Ostatným záujemcom bude chata prenajatá až po úhrade zálohy za poskytnutie chaty podľa aktuálneho VZN a uhradení kaucie vo výške 200,- € na bankový účet obce Vígľašská Huta - Kalinka. Kaucia bude slúžiť ako zábezpeka na prípadné vzniknuté škody spôsobené nájomcami. Kaucia bude po prevzatí chaty správcom vrátená platiteľovi na jeho bankový účet (prípadne jej adekvátna časť po odrátení úhrady za prípadnú vzniknutú škodu). Toto rozhodnutie je reakciou na nezodpovedné správanie partie mládeže zo Zvolena, ktorá mala požičanú chatu zo 04.09.2020 do 05.09.2020, pričom došlo k nepochopiteľnému poškodeniu chaty. Ich správanie sa vymyká mysleniu zdravého rozumu a preto v záujme ochrany obecného majetku a predchádzaniu poškodzovania chaty a interiéru chaty bolo potrebné pristúpiť k uvedeným opatreniam. Po zlých skúsenostiach s platnosťou od 1.3.2022 požičiavame chatu len záujecom nad 25 rokov. Ďakujeme za pochopenie.

 
Telefonický kontakt na správcu chaty Lohyňa je: 0917 575 364

(Prosíme o strpenie pri spätnej väzbe nakoľko má správca aj iné zamestatnanie. Pri neodozve, napíšte prosím SMS. Správca Vás bude spätne kontaktovať.)

 

Poplatky za ubytovanie sa platia buď v hotovosti pri odovzdaní chaty, alebo vopred na účet obce, kaucia sa platí vopred minimálne mesiac pred požadovaným ubytovaním na účet obce (potom je termín 100% rezervovaný). Riaďte sa prosím schváleným platným VZN.
Účet obce : SK73 0200 0000 0000 0662 4412

 

Ubytovací poriadok chaty - Ubytovací poriadok 

 

Zmluva chata - zmluva Chata Lohyňa 2022.pdf 

 

Príloha 6 k VZN č. 04/2021

Finančná úhrada za použitie priestorov chaty Lohyňa s altánkom pri prameni Vera

 

Splnomocnená osoba k uzatvoreniu zmluvy o prenájme priestorov a služieb, správca chaty s altánkom, Gonda Pavel, V.H.Kalinka 246.

 

 

1. Prenájom priestorov v chate.

 

  • Prenájom platí fyzická a právnická osoba, ktorá požiadala o prenájom (doba určitá). Prenájom sa platí vopred vo forme preddavku na účet obce (min. 14 dní dopredu), alebo pri podpise zmluvy o prenájme.

  • Zákazník k cene nájmu platí aj vratnú kauciu v sume 200 €, ktorá mu bude vrátená po odovzdaní chaty v takom stave, akom bola chata prenajatá s prihliadnutím na primerané opotrebenie. Kauciu za prenájom vo výške 200 € platí prenajímateľ výlučne na účet obce min. 14 dní pred termínom prenájmu.

  • Ostatné platby za spotrebovanú elektrickú energiu, prípadné poškodenie a iné sa platia pri odovzdávaní chaty správcovi.

 

Suma za prenájom na noc:

 

počas víkendu do 11 dospelých osôb (max.) 50,00 Eur, 

počas pracovných dní do 11 dospelých osôb (max.) 40,00 Eur.

 

Starosta obce V.H.Kalinka môže písomným rozhodnutím upraviť cenu nájmu pre občanov obce V.H.Kalinka a pri dlhodobých pobytoch aj iným občanom.

 

Príplatok za upratovanie ….............................. 20,00 €.

 

Príplatok za upratovanie sa neplatí v prípade, keď si nájomca zabezpečí svojpomocné upratovanie, pri dodržaní podmienok zo strany správcu priestorov. Škody vzniknuté a zistené pri konanom podujatí hradí nájomca v plnom rozsahu. Pri bezplatnom poskytnutí priestorov je potrebné zo strany nájomcu zabezpečiť upratovanie na vlastné náklady.

 

Príplatok za vankúš, paplón a  oblečky na 1 posteľ ….......................... 2,00 €

Poplatok za netriedený odpad .............................. 10,00 €

 

 

 

2. Finančná úhrada za zapožičanie inventáru.

 

  • Finančná úhrada je zohľadnená v cene nájmu. Inventár sa požičiava spravidla na dobu prenájmu chaty.

 

 

3. Poškodenie chaty, altánku a inventáru.

  • Pri znehodnotení, alebo strate inventáru sa účtuje nadobúdacia hodnota zničeného majetku, ktorý eviduje obec V.H.Kalinka.

  • V prípade, že dôjde k závažnému poškodeniu chaty, alebo zariadenia má prenajímateľ právo požadovať náhradu za skutočne vynaložené prostriedky použité na opravu zrážkou z vratnej kaucie. Posúdenie závažnosti poškodenia určí prenajímateľ alebo ním poverená osoba a o tomto bude spísaný protokol, na základe ktorého si bude môcť prenajímateľ uplatňovať náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov.

  • V prípade, že škoda nebude nájomcom odstránená v dohodnutom termíne a nájomca ani do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na náhradu škody v peniazoch nenahradí prenajímateľovi škodu v peniazoch, má prenajímateľ právo účtovať nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- € (slovom: tritisíceur).

 

4. Storno poplatok

 

V prípade, že dôjde k zrušeniu objednávky zo strany nájomcu bez udania vážneho dokázateľného dôvodu, má poskytovateľ prenájmu právo na storno poplatok. Výška storno poplatku je :

a) 31 a viac dní pred nástupom na ubytovanie bez poplatku.

b) 30 - 2 dni pred nástupom na ubytovanie 50% z celkovej dohodnutej sumy nájmu.

c) 24 hod. a menej pred nástupom na ubytovanie vo výške 100% z celkovej ceny prenájmu.

 


Fotogaléria:

Fotogaléria:chatachata

prameň VeraPrameň Veraprameň Vera

A picture