Obsah

Podmienky príjimania na šk. rok pdf.pdf (53.5 kB)

Prihlaska .docx (8.32 kB)

 

zápis detí do materskej školy v školskom roku 2022/2023 (29.58 kB)

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

 školský rok 2023/2024

 

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023, je predprimárne vzdelávanie povinné.

Žiadosti rodiča, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) na školský rok 2023/2024 sa budú podávať v čase

 

od 02.05. 2023 –  do 26.05.2023

v priestoroch materskej školy denne od 07,00 hod. – do 16,00 hod.

 

Prednostne budú prijímané deti pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a naša materská škola je pre ne spádová. Mladšie deti budú prijímané len do naplnenia kapacity, s prednosťou detí s trvalým bydliskom v obci Vígľašská Huta - Kalinka. Žiadosť o prijatie podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

 

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi materskej školy (príloha č. 3). Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ materskej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ním vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

 

Materská škola žiada zákonných zástupcov, ak bude ich dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej materskej školy, aby o tom upovedomili všetky ostatné materské školy, do ktorých tiež podali žiadosť o prijatie svojho dieťaťa.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast (príloha č. 4) a informovaného súhlasu rodiča (príloha č. 5).

 

Príloha č. 1 Potvrdenie o plnení PPV pdf.pdf (61.87 kB)

Príloha č. 1 Potvrdenie o plnení PPV(1).docx (7.57 kB)

Príloha č. 3 Vyhlásenie rodičov pdf.pdf (58.28 kB)

Príloha č. 3 Vyhlásenie rodičov.docx (7.73 kB)

Príloha č. 4 Potvrdenie lekára pre deti a dorast o pokračovaní v PPV pdf.pdf (58.97 kB)

Príloha č. 4 Potvrdenie lekára pre deti a dorast o pokračovaní v PPV.docx (7.24 kB)

Príloha č. 5 Informovaný súhlas pdf.pdf (67.41 kB)

vyhlasenie rodiča pdf.pdf (57.73 kB)

prihlaska.docx (8.32 kB)

prihlaska pdf.pdf (93.73 kB)

prevádzka mš počas letných prázdnin.docx (4.97 kB)

podmienky príjimania na šk. rok pdf.pdf (53.5 kB)

oznámenie o zápise do MŠ pdf.pdf (99.11 kB)

 

 

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022

Zápis detí do MŠ v šk. r. 2021/2022 (126.18 kB)

 

 

Žiadosti o prijatie do MŠ 2020

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020 s tým, že:

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových možností konkrétnej materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,

  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

ziadost ms.pdf prihláška.pdf (29.41 kB)


 

 

  

 

A picture