Obsah

 

Podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie

 školský rok 2024/2025

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024, je predprimárne vzdelávanie povinné. Dieťa ktoré dosiahne 4 roky veku do 31.8.2024 má právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Žiadosti rodiča, inej fyzickej osoby než rodiča, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, alebo zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, neodkladné opatrenie alebo výchovné opatrenie na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) na školský rok 2024/2025 sa budú podávať v čase

 

od 02.05. 2024 –  do 31.05.2024

v priestoroch materskej školy denne od 07,00 hod. – do 16,00 hod.

 

Prednostne budú prijímané deti pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Následne deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie. Mladšie deti budú prijímané len do naplnenia kapacity, s prednosťou detí s trvalým bydliskom v obci Vígľašská Huta - Kalinka. Žiadosť o prijatie podpisujú obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa.

 

Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľovi materskej školy. Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ materskej školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ním vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

 

Materská škola žiada zákonných zástupcov, ak bude ich dieťa na základe žiadosti prijaté do niektorej inej materskej školy, aby o tom upovedomili všetky ostatné materské školy, do ktorých tiež podali žiadosť o prijatie svojho dieťaťa.

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľ materskej školy vydá bezodkladne po predložení písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča.

 

Nová žiadosť do MŠ Typ: PDF dokument, Velkosť: 68.73 kB

Oznámenie o zápise 2024/2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 102.26 kB

podmienky príjimania na šk. rok 2024/2025 Typ: PDF dokument, Velkosť: 54.08 kB

 

 

 

  

 

A picture