Obsah

ROK 2021

  • VZN č. 04/2021 O zásadách hospodárenia s majetkom obce - tu ku stiahnutiu 

  • VZN č. 03/2021 - Z á s a d y  n a k l a d a n i a  s  f i n a n č n ý m i p r o s t r i e d k a m i   o b c e  V í g ľ a š s k á H u t a – K a l i n ka - tu ku stiahnutiu 
  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.VZN 02-2021 - tu na stiahnutie

  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka - tu ku stiahnutiu 

 


ROK 2020

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

ROK 2019

 

 

 


ROK 2018

 


ROK 2017


 ROK 2015


ROK 2014


ROK 2013


ROK 2012


ROK 2011

A picture