Obsah

ROK 2023

 • VZN_04_2023
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
  stavebné odpady obce Vígľašská Huta-KalinkaVšeobecne záväzné nariadenie 04_2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 682.14 kB

      

 • VZN_01_2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce V.H.Kalinka

       VZN_01_2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce V.H.Kalinka

 

 • VZN_02_2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka 

         VZN_02_2022 platné od 1.1.2023 

 

 

 


ROK 2022 

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka. - VZN 01-2022 -MŠ 

 


ROK 2021

 

 • VZN č. 03/2021 - Z á s a d y  n a k l a d a n i a  s  f i n a n č n ý m i p r o s t r i e d k a m i   o b c e  V í g ľ a š s k á H u t a – K a l i n ka - tu ku stiahnutiu 
 
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.VZN 02-2021 - tu na stiahnutie

 

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka - tu ku stiahnutiu 

 


ROK 2020

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

ROK 2019

 

 

 


ROK 2018

 


ROK 2017


 ROK 2015


ROK 2014


ROK 2013


ROK 2012


ROK 2011

A picture