Obsah

Späť

Návrh VZN č. 03 /2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Vyvesené: 30. 11. 2015

Späť

A picture