Obsah


referendum - odpis zápisnice (195.63 kB)

xxx

 

 

 


Obec Vígľašská Huta-Kalinka oznamuje, že e-mailová adresa určená na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre REFERENDUM konané 21.01.2023 je: obecvhk@celeritas.sk

Hlasovací preukaz si môžete osobne vybaviť na Obecnom úrade vo Vígľašskej Hute-Kalinke v úradných hodinách v pondelok od 7.30 hod. do 14.30 hod, v stredu od 7.30 hod. do 16.30 hod. a v piatok od 7.30 do 13.00 hod. najneskoršie do 20.01.2022.

Všetky informácie ohľadom referenda sú aj na: https://www.minv.sk/?referendum

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Informácie o voľbe poštou   

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Delegovanie do volebných komisii  viď vzory pre delegovanie člena do volebných komisii

Hlasovací preukaz 

Harmonogram_obec_referendum_2023 (47 kB)

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou a doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Obec Vígľašská Huta-Kalinka je: obecvhk@celeritas.sk

Poštová adresa je: Obecný úrad Vígľašská Huta-Kalinka, V. H. Kalinka 73, 962 25 Vígľašská Huta-Kalinka.

 

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda (207.06 kB)xxxxxxx


xxxxCelkové výsledky volieb do BBSK (125.07 kB)

výsledky volieb do orgánov Banskobystrického samosprávneho kraja (103.2 kB)


xxxxxxvýsledky volieb do samosprávy obcí 2022 (1.17 MB) (84.89 kB)


xxxxxxxxxxxxxxxxZápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách obce svojho trvalého pobytu. V posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t. j. v piatok 28. októbra 2022 môže požiadať najneskôr do 12. hodiny.

Telefonický kontakt na zapisovateľku miestnej volebnej komisie Annu Tuhársku je: 045 5402558, mobil: 0915 350 943

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné už od pondelka 24.10.2022.

xxxxxxxzaregistrovaní kandidáti pre voľby do zastupiteľstva BBSK (974.31 kB)

zaregistrovaní kandidáti pre voľby predsedu BBSK (65.66 kB)

 

Zoznam registrovaných kandidátov - voľby do orgánov samosprávy obce.

Prílohy:

zoznam registrovaných kandidátov na poslancov OcZ (286.64 kB)

zoznam registrovaných kandidátov na starostu (192.22 kB)

 

xxx

Obvody_okrsky_obce_OSO (17 kB)


Obec Vígľašská Huta-Kalinka zverejňuje elektronický kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa budú konať 29.10.2022. Email: p. Tuhárska: matrikavhk@gmail.com alebo obecvhk@celeritas.sk, prípadne poštou na adresu: Obec Vígľašská Huta-Kalinka, V. H. Kalinka 73, 962 25 Slatinské Lazy.


xxxxxx


xxx


oznámenie o utvorení VO a počtu poslancov (185.53 kB)


Poslanci_starosta_výpis z uznesení (172.03 kB)

 

xxxx

              Zverejnenie počtu obyvateľov v obci Vígľašská Huta-Kalinka

Obec Vígľašská Huta - Kalinka v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona

č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov v obci

ku dňu vyhlásenia volieb: 328

Vo V. H. Kalinke dňa 10.6.2022

xxx


voľby do orgánov obcí

voľby do orgánov samosprávnych krajovvvv

 

A picture