Obsah


xxxx

              Zverejnenie počtu obyvateľov v obci Vígľašská Huta-Kalinka

Obec Vígľašská Huta - Kalinka v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona

č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov v obci

ku dňu vyhlásenia volieb: 328

Vo V. H. Kalinke dňa 10.6.2022

xxx


voľby do orgánov obcí

voľby do orgánov samosprávnych krajovvvv

 

A picture