Obsah

Správy

prvá
z 2
ďalší posledná

Tlačová správa Banskobystrický kraj za august

Tlačová správa celý text

ostatné | 7. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Tlačová správa k elektronickému sčítaniu domov a bytov 2021.

Tlačová správa k ESDB za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za prvé dva mesiace sčítania. celý text

ostatné | 12. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie-osobitné užívanie vôd, vodoprávne povolenie

Osobitné užívanie vôd, ochranné pásmo I.stupňa, vodoprávne povolenie celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet

Schválený na zastupiteľstve dňa 26.06.2020, Uzn.02-06-2020. celý text

ostatné | 29. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška-územné rozhodnutie

Stavba "9278-V.H.Kalinka-Lazy-zahustenie TS" celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania - Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania - Verejná vyhláška celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Nariadenie opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy-moru včelieho plodu


Sprísnenie hygienického režimu na včelnici do odvolania. celý text

ostatné | 7. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Koronavírus

Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia Vám na základe výstupov zasadania Ústredného krízového štábu zo dňa 09.03.2020 ku koronavírusu COVID -19, zasiela aktuálne usmernenia, ktoré sú v prílohe.

celý text

ostatné | 10. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Schválený rozpočet na rok 2020

Uznesenie č.06-03-2020 zo dňa 06.03.2020.
Obecné zastupiteľstvo vo V.H.Kalinke s c h v a ľ u j e :Rozpočet na rok 2020 celý text

ostatné | 6. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Miera vytriedeného komunálneho odpadu

Za rok 2019 celý text

ostatné | 2. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh rozpočtu na rok 2020 a viacročného rozpočtu na roky 2021-2022

Podrobný prehľad zloženia rozpočtu podľa platnej ekonomickej klasifikácie. celý text

ostatné | 14. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Schválené VZN č. 03/2019

VZN č. 03/2019 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.- platný pre rok 2020. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Schválené VZN č. 02/2019

VZN 02/2019 O zásadách hospodárenia s majetkom obce V.H.Kalinka - platná pre rok 2019/2020 vrátane 6 príloh. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Schválená zmena rozpočtu na rok 2019

Zmena rozpočtu bola schválená na Obecnom zastupiteľstve dňa 29.11.2019 rozpočtovým opatrením č. 1 a uznesením č. 03-11-2019. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná ohláška oznámenie

o začatí územného konania a nariadenia opätovného pojednávania podľa § 36 ods. 4 z. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z.n.p. celý text

ostatné | 28. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Povolenie na stavbu 10732 - V.H.Kalinka - Bujač- Rozšírenie NNK a rekonštrukcia NNS. celý text

ostatné | 17. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Oznámenie

Začatie konania o zmene stavby pred dokončením a upustení od ústneho pojednávania. celý text

ostatné | 5. 9. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o prerušení konania na umiestnenie stavby

Rozhodnutie o prerušení konania na umiestnenie stavby 9278-V.H.Kalinka - Lazy - zahustenie TS. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu "12045 - V.H.Kalinka-Červená voda-Zaústenie novej DTS" celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí opakovaného územného konania č.j. VHK2016/30SP/HS-opak. ozn.
na stavbu "9278-V.H.Kalinka - Lazy - zahustenie TS" celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška stavebné povolenie

SO 0l Rekonstrukcia NN vzdušného vedenia, SO 02 Rozšírenie NN káblovej siete celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie OU Banská Bystrica č. OU-BB-OVBBP-2019/009463-4

Rozhodnutie o odvolaní celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Schválený rozpočet na rok 2019 a viacročný na rok 2019-2021.

Rozpočet bol schválený dňa 01.03.2019 Uznesením č. 05-03-2019. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - rozhodnutie

prerušenie stavebného konania celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Vígľašská Huta-Kalinka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania "12045 - V.H.Kalinka-Červená voda-Zaústenie novej DTS" celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Dražba

Dražba budovy č. 60. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
prvá
z 2
ďalší posledná

A picture