Obsah

Obecné zastupiteľstvo vo V.H.Kalinke na základe § 4, 6 a §11 zákona SNR č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 6 ods.2 zákona č.596/2003 Z.z. O štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 28 ods. 5, §140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva :

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.

 

§1

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva s cieľom správneho uplatňovania § 28 ods. 5 a §140 ods. 9 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov zákonných zástupcov detí, ktoré budú uhrádzať školskému zariadeniu v pôsobnosti obce V.H.Kalinka.

 

 1. Čiastočná úhrada nákladov zákonným zástupcom dieťaťa v školskom zariadení je zákonom stanovená mesačne vo výške najviac 15% životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa, v konkrétnej sume podľa nižšie uvedených ustanovení tohto VZN.

 

 1. Výšku príspevku na nákup potravín pre jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje zriaďovateľ v súlade s § 140 ods. 9 zákona č.245/2008 Z.z.

 

§2

Príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole

 

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou vo výške 10,- € (slovom: Desať,- EUR).

   

 2. Príspevok sa uhrádza vopred najneskôr 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

 

 1. Príspevok v materskej škole za dieťa sa zo zákona neuhrádza:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží potvrdenie , že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi (podľa zákona č. 599/2003 Z.z. O pomoci v hmotnej núdzi)

 • ktoré je umiestnené v školskom zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

4. Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa :

 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní, z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom za čas prerušenej dochádzky

 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi za príslušné obdobie, v tých prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

   

§ 3

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza príspevok za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem.

 2. Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré sú stanovené MŠ SR v troch pásmach.

 

§ 4

Určenie okruhu stravníkov

 

 1. V súlade s §140 ods. 3 citovaného zákona sa v školskej jedálni, ktorá je súčasťou školského zariadenia a je zaradená v sieti školských zariadení, môžu stravovať deti a zamestnanci školského zariadenia.

 2. Podľa kapacitných možností zariadenia so súhlasom zriaďovateľa a príslušného Regionálneho radu verejného zdravotníctva, sa môžu stravovať aj dôchodcovia, bývalý zamestnanci a iné fyzické osoby. (Inými fyzickými osobami sú zamestnanci iných podnikov a inštitúcií, s ktorými má zriaďovateľ uzatvorenú zmluvu o stravovaní.)

 

  §5

Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v materskej škole

 

V zmysle zákona č. 375/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní s účinnosťou od 01.01.2019 je umožnené poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len dotácie na stravovanie) na deti:

 •   podľa § 4 ods.3 písm. a) zákona, navštevujúce posledný ročník materskej školy

 • podľa § 4 ods.3 písm. b) zákona, navštevujúce materskú školu, ak sú vo veku od 2-5 rokov a žijú v rodine, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima

 • podľa § 4 ods.3 písm. c) zákona, navštevujúce materskú školu, ak v materskej škole, okrem detí v poslednom ročníku, je najmenej 50% detí z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

 1. V zmysle § 4 ods.6 dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,20 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu.

 2. Pokiaľ si zdravotný stav dieťaťa na základe posúdenia lekára – špecialistu - vyžaduje osobitné stravovanie, ktoré v školskej jedálni nie je možné zabezpečiť, zriaďovateľ školy vyplatí poskytnutú dotáciu na stravovanie zákonnému zástupcovi na jeho bankový účet.

K poukázaniu príspevku sú potrebné náležitosti:

a) žiadosť zákonného zástupcu

b) lekárske vyjadrenie s diagnózou a špecifikáciou problému,

c) potvrdenie MŠ, že neodoberá stravu pripravovanú v ŠJ

 

 

§ 6

Určenie výšky poplatkov za stravovanie

 

 1. Na základe výpočtu režijných nákladov za predchádzajúce obdobie v porovnaní s množstvom vydaného jedla v tomto období, je stanovená výška poplatkov za jedlo podávané v školskej jedálni nasledovne:

 

a ) Deti školského zariadenia

Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je obec, poskytuje stravovanie deťom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekovej kategórie stravníkov v nadväznosti na odporúčanej výživovej dávky vydané MŠ SR v zmysle §140 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.

Obec V.H.Kalinka ako zriaďovateľ školského zariadenia v súlade s uvedeným zákonom § 140 ods. 9 a stanovenými finančnými pásmami určuje výšku príspevku, ktorú uhrádza zákonný zástupca nasledovne (vychádza z vekovej kategórie materská škola od 2 do 6 rokov, 1.pásmo):

 

FINANČNÝ LIMIT (v €)

Stravníci

Desiata

Obed

Olovrant

Úhrada od zamestnávateľa

Príspevok zo SF

Réžia

Cena na jedno jedlo

 

Deti

0,34

0,80

0,23

0,00

0,00

0,00

1,37

 

 

Výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle § 5 sa znižuje o dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom v sume 1,20 €.

 

 

b) Zamestnanci školského zariadenia

Stravovanie zamestnancov zabezpečuje zamestnávateľ podľa § 152 Zákonníka práce. Vychádza z vekovej kategórie stredná škola, 15-19 ročných, 1.pásmo nasledovne:

 

FINANČNÝ LIMIT (v €)

Stravníci

Desiata

Obed

Olovrant

Úhrada od zamestnávateľa

Príspevok zo SF

Réžia

Cena na jedno jedlo

 

Zamestnanci

 

1,02

 

0,24

0

1,00

2,26

 

 

 

c ) Iní stravníci

Stravovanie iných fyzických osôb je možné len po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa a príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Iné fyzické osoby uhrádzajú plnú výšku hodnoty jedla (hodnota potravín + režijné náklady).

Výroba jedál pre iné fyzické osoby vychádza z vekovej kategórie stredná škola, 15-19 ročných, 1.pásmo nasledovne :

 

FINANČNÝ LIMIT (v €)

Stravníci

Desiata

Obed

Olovrant

Úhrada od zamestnávateľa

Príspevok zo SF

Réžia

Cena na jedno jedlo

 

Cudzí stravníci

0,00

1,26

0,00

0,00

0,00

1,00

2,26

 

 

 

2. Zriaďovateľ môže zvýšiť minimálnu výšku réžie na základe reálnych nákladov na činnosť školskej jedálne.

3. Poplatok za stravovanie pre žiakov a zamestnancov je splatný do 20. dňa bežného mesiaca preddavkom.

4. Poplatok za stravovanie pre iné fyzické osoby je splatný do 20. dňa bežného mesiaca preddavkom.

5. Poplatok za stravovanie cudzích stravníkov zamestnancov iných podnikov a inštitúcií je splatný do 15 dní od vystavenia faktúry zamestnávateľovi.

6. Za odhlásenie dieťaťa zo stravy zodpovedá jeho zákonný zástupca. Zákonný zástupca je povinný zo stravovania dieťa odhlásiť pri chorobe, odchode z MŠ a pod osobne alebo telefonicky na t.č. 045/5393308 najneskôr do 16:00 hod. V deň, ktorý predchádza dňu neprítomnosti dieťaťa, alebo v prvý deň choroby – najneskôr do 8:00 hod. ráno. Cudzí stravníci sa odhlasujú a prihlasujú zo stravy osobne alebo telefonicky najneskôr do 8:00 hod. ráno.

7. V prípade neodhlásenia zo stravy, alebo neodobratí objednanej stravy, zákonný zástupca uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie za jedlo podľa vekovej kategórie stravníka. Tak isto nebude poskytnutá dotácia na stravu a zákonný zástupca dieťaťa hradí plnú výšku stravného.

 

§ 7

Záverečné ustanovenia

 

 1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 2/2016.

 2. VZN č. 1/2019 bolo prejednané a schválené Obecným zastupiteľstvom vo V.H.Kalinke uznesením č. 04-08-2019 dňa 15.08.2019

 3. Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.09.2019.

 

 

 

Vo V.H.Kalinke, dňa 15.08.2019

Ing. Jozef Tuček

starosta obce

 


xxxxxxVyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠVyhlásenie výberového konaniaKvalifikačné predpoklady

 

Správy

Rozhodnutie o prerušení konania na umiestnenie stavby

Rozhodnutie o prerušení konania na umiestnenie stavby 9278-V.H.Kalinka - Lazy - zahustenie TS. celý text

ostatné | 2. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie na stavbu "12045 - V.H.Kalinka-Červená voda-Zaústenie novej DTS" celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí opakovaného územného konania č.j. VHK2016/30SP/HS-opak. ozn.
na stavbu "9278-V.H.Kalinka - Lazy - zahustenie TS" celý text

ostatné | 13. 5. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška stavebné povolenie

SO 0l Rekonstrukcia NN vzdušného vedenia, SO 02 Rozšírenie NN káblovej siete celý text

ostatné | 4. 4. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie OU Banská Bystrica č. OU-BB-OVBBP-2019/009463-4

Rozhodnutie o odvolaní celý text

ostatné | 25. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Schválený rozpočet na rok 2019 a viacročný na rok 2019-2021.

Rozpočet bol schválený dňa 01.03.2019 Uznesením č. 05-03-2019. celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - rozhodnutie

prerušenie stavebného konania celý text

ostatné | 4. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Vígľašská Huta-Kalinka predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 celý text

ostatné | 22. 2. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania "12045 - V.H.Kalinka-Červená voda-Zaústenie novej DTS" celý text

ostatné | 31. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Dražba

Dražba budovy č. 60. celý text

ostatné | 30. 1. 2019 | Autor: Správce Webu
A picture