Obsah

Riešenie migračných výziev v obci Vígľašská Huta-KalinkaUkrajinci

Obec Vígľašská Huta-Kalinka bola úspešná pri získaní „Nenávratného finančného príspevku“ z Integrovaného regionálneho operačného programu so žiadosťou

Riešenie migračných výziev v obci Vígľašská Huta-Kalinka“. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo výšku nenávratného finančného príspevku v sume 46 800,00 EUR.

Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

 

Dôležité odkazy:

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

Oznam pre utečencov z Ukrajiny a občanom (80.26 kB)

Pomoc pre Ukrajinu

Slovenský Červený kríž – Slovenský Červený kríž (redcross.sk)

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

Informácia o zostatku dobrovoľníckej zbierky za mesiac Jún 2022

číslo účtu dobrovoľníckej zbierky

IBAN: SK31 7500 0000 0040 3019 0990

 Zostatok na účte k 30.6.2022 je 1,19 €.

Výpis z účtu k 30.6.2022 - výpis dobr. zb. 062022.pdf (24.8 kB)

Všetkým čo doteraz prispeli SRDEČNE ĎAKUJEME.

Upozorňujeme všetkých prispievateľov, že zbierka sa skončila 30.06.2022.


Informácia o zostatku dobrovoľníckej zbierky za mesiac Máj 2022

číslo účtu dobrovoľníckej zbierky

IBAN: SK31 7500 0000 0040 3019 0990

Zostatok na účte k 30.5.2022 je 1576,93 €.

Výpis dobr. účet 042022.xlsx (5.54 kB) - Pohyb na účte v mesiaci máj nebol žiaden.

Všetkým čo doteraz prispeli SRDEČNE ĎAKUJEME.

Upozorňujeme všetkých prispievateľov, že zbierka sa končí 30.06.2022.


Informácia o zostatku dobrovoľníckej zbierky za mesiac Apríl 2022

číslo účtu dobrovoľníckej zbierky

IBAN: SK31 7500 0000 0040 3019 0990

Zostatok na účte k 30.4.2022 je 1576,93 €.

Všetkým čo doteraz prispeli SRDEČNE ĎAKUJEME.

Výpis dobr. účet 042022.xlsx (5.54 kB)

 


Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Aktuálna novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska. Tento príspevok budú ubytovateľom vyplácať samosprávy z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra. Podrobnosti a postup pri vyplácaní príspevku upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022.

 

Výška príspevku za ubytovanie sa bude vyplácať v závislosti od veku ubytovaných osôb, pričom za maloleté osoby do 15 rokov bude tento príspevok vyplácaný v polovičnej výške.  

Príspevok   sa poskytuje vo výške

 • 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,
 • 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

   

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

 • vlastníci  bytov a rodinných domov.
 • tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie/podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
 • obce a vyšie územné celky/ ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.

Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté. Podľa § 36a ods. 5 zákona o azyle sa štátnej rozpočtovej organizácii a štátnej príspevkovej organizácii sa príspevok neposkytuje. Náklady, ktoré im vznikli, si budú riešiť v rámci kapitoly svojho zriaďovateľa.

Príspevok za ubytovanie podnikateľským subjektom (teda aj hotelom) sa riadi schémou upravenou v novele zákona o podpore cestovného ruchugescii ministerstva dopravy. Podrobnosti a postup vyplácania upravuje nariadenie vlády účinné od 31. marca 2022. 

Podmienky získania príspevku za ubytovanie

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec - na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

Postup:

 • do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;

Ministerstvo vnútra SR požiadalo samosprávy, aby akceptovali aj žiadosti podané v neskorších dátumoch a prispôsobili náporu úradné hodiny. Prehľady obsahujúce výkazy doručené po 5. pracovnom dni v mesiaci /teda po 7. apríli/ MV SR nepovažuje za prehľady, ktoré sú z dôvodu nedodržania lehoty na predloženie v rozpore so zákonom. MV SR bude teda spracovávať všetky údaje uvedené v týchto prehľadoch.

 • obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci

MV SR bude obciam akceptovať prehľad o uplatnených príspevkoch zaslaný aj po 15. apríli. Keďže tento deň pripadne na Veľký piatok, budú sa akceptovať prehľady predložené v najbližší pracovný deň. 

 • ministerstvo vnútra  po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca; 

V prípade predloženia prehľadu obcou neskôr ako v 15. deň v mesiaci k poskytnutiu prostriedkov od MV SR na účet obce môže dôjsť neskôr ako ustanovuje zákon. MV SR však urobí maximum preto, aby boli vysporiadané všetky prehľady, aj tie, ktoré budú doručené po lehote.

 • obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.
   

Vzory dokumentov, manuály, FAQ 


OZNAM

Nové číslo účtu  na ktoré môžete posielať príspevky pre utečencov z Ukrajiny je vedené v ČSOB, a. s.,  v tvare

IBAN: SK31 7500 0000 0040 3019 0990

(v poznámke alebo v správe pre prijímateľa môžete uviesť názov organizácie alebo meno prispievateľa).

Všetky prostriedky z účtu SK41 5200 0000 0000 1746 8048 boli prevedené na číslo účtu v ČSOB, a.s. Vďaka dobrým ľuďom je zostatok na účte k 31.03.2021 -  1868 €.

SRDEČNE ĎAKUJEME

výpis OTP k 31.03.2022.pdf (152.48 kB)

výpis ČSOB k 31.03.2022.xlsx (5.49 kB)

 


OZNAM 

Vďaka dobrým ľuďom sa nám už podarilo vyzbierať sumu 1900 €. použilo sa 187,41 € (potraviny - 143,71 €, spotrebný materiál 43,70 €).

Zostatok zbierky na účte SK41 5200 0000 0000 1746 8048 je 1712,59 €.

SRDEČNE ĎAKUJEME

Zároveň vyhlasuje dobrovoľnícku zbierku trvanlivých potravín, nakoľko sú utečenci z Ukrajiny ubytovaní nielen na chate Lohyňa, ale už aj v rodinných domoch vo V.H.Kalinke ako aj na chate na Podlysci. Trvanlivé potraviny (konzervy, trvanlivé mlieko, sáčkové polievky, oleje, mrazené potraviny a pod.), môžete priniesť na obecný úrad do V.H.Kalinky v pracovnej dobe od 07.00 hod. - 14.00 hod., alebo cez víkend po dohode so starostom obce na tel.čísle 0915819075.

výpis za 11. týždeň - dobrovoľná zbierka.pdf 


OZNAM

Každý týždeň Vás budeme informovať o výške dobrovoľníckej zbierky a vždy bude priložený aj pohyb na účte SK41 5200 0000 0000 1746 8048.

Vďaka dobrým ľuďom sa nám už podarilo vyzbierať sumu 1560 €. 

výpis 10. týždeň - dobrovoľná zbierka.pdf 

SRDEČNE ĎAKUJEME

 


OZNAM

 

Obec Vígľašská Huta-Kalinka, 962 25 Vígľašská Huta-Kalinka č. 73, IČO: 00320391

VYHLASUJE DOBROVOĽNÚ ZBIERKU

 

Zbierkou získané prostriedky budú použité na zabezpečenie pomoci pre utečencov z Ukrajiny (strava, hygienické potreby, všetko čo budú potrebovať postupne k životu, aby sa zbytočne nezhromažďovala materiálna pomoc, ktorú nemáme kde skladovať, ale za ktorú Vám doteraz všetkým zo srdca a úprimne ĎAKUJEME). Prosíme všetkých, aby zároveň rešpektovali súkromie týchto ľudí, ktorí u nás získali dočasné útočisko, sú rovnakí ako my, len s tým rozdielom, že oni stratili svoj domov a my nie.

Preto ak chcete pomôcť, môžete tak urobiť zasielaním príspevkov na účet vedený v Československej obchodnej banke, a.s. č. účtu v tvare IBAN: SK41 5200 0000 0000 1746 8048, variabilný symbol: 999, (v poznámke alebo v správe pre prijímateľa uviesť názov organizácie alebo meno prispievateľa).


nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi (1.6 MB)

 


xxx


Informácie o postupe s cudzincami prichádzajúcimi z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky Štátni príslušníci Ukrajiny po prekročení štátnej hranice Slovenskej republiky môžu na základe uznesenia vlády č. 144 z. 28.02.2022 požiadať o dočasné útočisko. KDE môžu požiadať: - hraničný priechod Vyšné Nemecké, - hraničný priechod Ubľa, - hraničný priechod Veľké Slemence, - na oddelení azylu v Humennom (v prípade, ak cudzinci nedisponujú dokladmi). - na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície PZ (Bratislava, Dunajská Streda, Trnava, Trenčín, Nitra, Nové Zámky, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Žilina, Košice, Michalovce, Prešov, Ružomberok) - v prípade, ak už majú zabezpečené ubytovanie, je potrebné sa dostaviť na miestne príslušné oddelenie cudzineckej polície. Územná pôsobnosť jednotlivých oddelení je zverejnená na webovej stránke: https://www.minv.sk/?uradne-hodiny-ocp-pz. Všetky uvedené pracoviská pracujú nepretržite. KTO môže požiadať: Občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pričom za rodinného príslušníka štátneho občana Ukrajiny sa považuje: - manžel štátneho občana Ukrajiny, - maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, - rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny. PRIEBEH žiadosti o dočasné útočisko: Požiadať o dočasné útočisko je potrebné osobne, z dôvodu snímania biometrických údajov. Uvedené platí aj pre maloleté deti.  Ak cudzinec disponuje dokladmi: V prípade ak má cudzinec pri sebe cestovný, identifikačný alebo iný doklad (napr. rodné listy detí a iné), je potrebné si ich priniesť. V tomto prípade bude cudzincovi dočasné útočisko poskytnuté okamžite.  Ak cudzinec nedisponuje dokladmi: V prípade ak cudzinec nemá žiadne doklady je potrebné o dočasné útočisko požiadať na Oddelení azylu v Humennom. O žiadosti o dočasné útočisko bude rozhodnuté približne do 30 dní. V tomto prípade im je ubytovanie, strava, zdravotná starostlivosť a hygienické potreby k dispozícií ihneď.

ADRESA UBYTOVANIA: - ak má cudzinec už zabezpečené ubytovanie, je potrebné k žiadosti o dočasné útočisko doložiť jeden z nasledovných dokladov:

 čestné vyhlásenie všetkých vlastníkov nehnuteľnosti o poskytnutí ubytovania alebo, zmluvu o nájme uzavretú s vlastníkom/vlastníkmi nehnuteľnosti.

Podpisy na uvedených dokladoch nemusia byť osvedčené. Po udelení dočasného útočiska, dostanú cudzinci papierový doklad vo formáte A4 s názvom POTVRDENIE O UDELENÍ TOLEROVANÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY. SOLIDARITA: Dočasným útočiskom získava cudzinec bezplatne: - ubytovanie, - stravu, - zdravotnú starostlivosť, - hygienické potreby. S udeleným dočasným útočiskom je možné pracovať na území Slovenskej republiky. Dočasné útočisko neoprávňuje cudzinca na podnikanie. POVINNOSTI: - cudzinci s poskytnutým dočasným útočiskom sa musia zdržiavať na území Slovenskej republiky počas jeho trvania, - hlásenie krátkodobého pobytu cudzinca, po ubytovaní sa na konkrétnu adresu formou tlačiva „Hlásenie pobytu“, ktoré je možné stiahnuť na webovej adrese Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: https://www.minv.sk/?hlasenie-pobytu-1. Originál vyplneného a podpísaného tlačiva Hlásenie pobytu v príslušnom jazyku treba doručiť miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru, - v prípade zmeny adresy, je potrebné túto zmenu nahlásiť miestne príslušnému oddeleniu cudzineckej polície Policajného zboru. ŠTÁTNI PRÍSLUŠNÍCI TRETÍCH KRAJÍN, KTORÍ NIE SÚ OBČANMI UKRAJINY A ANI ICH RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI.


dočasné útočisko pre utečencov z Ukrajiny (259.86 kB)

A picture