Obsah

Zasadnutie OZ

Typ: ostatné
Zasadnutie OZ sa uskutoční 15.12.2023.

O B E C

V Í G Ľ A Š S K Á H U T A - K A L I N K A
Vo Vígľašskej Hute-Kalinke, dňa 15.12.2023

P o z v á n k a

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

predpisov Vo Vígľašskej Hute-Kalinke
zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Vígľašská Huta-Kalinka
ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2023 (piatok) o 16:00 hodine, v zasadačke obecného úradu

Vígľašská Huta-Kalinka
s týmto navrhovaným programom

Program zasadnutia obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie.
2. Schvaľovanie programu rokovania OZ.
3. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
4. Informácia, kontrola plnenia uznesení OZ.
5. Schvaľovanie Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb v obci Vígľašská Huta-Kalinka
6. Schvaľovanie Plánu obnovy verejných vodovodov Vígľašská Huta-Kalinka
7. Schvaľovanie Registratúrneho poriadku Vígľašská Huta-Kalinka
8. Návrh kontrolnej činnosti na prvý polrok 2024
9. Schvaľovanie žiadostí
10. Schvaľovanie VZN 04/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka
11. Schvaľovanie Cintorínskeho poriadku Vígľašská Huta-Kalinka
12. Rôzne.
13. Diskusia.
14. Čítanie zápisnice.
15. Záver.

Pozvánka : doručuje sa poslancom obecného zastupiteľstva a hl. kontrolórovi obce
Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli obce dňa 11.12.2023
Pozvánka zvesená z úradnej tabuli obce dňa …..…...…

Pozvánka zasadnutie zastupiteľstva 15.12.2023.docx.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 479 kB


Príloha

Vytvorené: 11. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 11. 12. 2023 9:26
Autor: Správce Webu

A picture