Obsah

Ustanovujúce zasadnutie OZ obce V.H.Kalinka

Typ: ostatné
Ustanovujúce zasadnutie OZ obce V.H.Kalinka

                                    O B E C

       V Í G Ľ A Š S K Á H U T A - K A L I N K A

Vo V.H.Kalinke dňa 23.11.2022

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Obec V. H. Kalinka zvoláva

 

ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vígľašská Huta - Kalinka , ktoré sa bude konať dňa

30.11.2022 o 17:00 hodine, t.j. v stredu, v kultúrnom dome

 

Program zasadnutia:

 

 1. Štátna hymna.

 2. Otvorenie, určenie zapisovateľa, príhovor starostu.

 3. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva, odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.

 4. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvoleného starostu obce.

 5. Zloženie zákonom predpísaného sľubu novozvolenými poslancami obecného zastupiteľstva.

 6. Príhovor novozvoleného starostu obce.

 7. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.

 8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

 9. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadania obecného zastupiteľstva.

 10. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva v zmysle §13b ods.1 zákona o obecnom zriadení zastupovaním starostu.

 11. Určenie sobášiaceho.

 12. Určenie platu starostu obce.

 13. Schválenie člena rady školy z radov poslancov obecného zastupiteľstva.

 14. Diskusia.

 15. Záver.  

 

Ing. Jozef Tuček

starosta obce

Pozvánka zasadnutie zastupiteľstva.pdf (103.78 kB)    ​​​​​​​


Príloha

Vytvorené: 24. 11. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 11. 2022 15:35
Autor: Správce Webu

A picture