Obsah

AKO VYBAVIŤ


Odpustenie alebo zníženie poplatkov za komunálne odpady a dane z nehnuteľností

Každý žiadateľ o odpustenie alebo zníženie poplatkov za komunálne odpady a daní z nehnuteľností si musí podať žiadosť do 31.1. príslušného roka, za ktorý si žiada odpustenie alebo zníženie poplatkov. Následne všetky žiadosti prijaté do tohto termínu sa predkladajú obecnému zastupiteľstvu na schvaľovanie.  Žiadosť je v prílohe tohto oznamu.

Vzor žiadosti o odpustenie alebo úľavu poplatkov a daní z nehnuteľností - tu ku stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 79.23 kB


Na základe doposiaľ zozbieraných podnetov cestujúcej verejnosti sme pripravili prehľadnú brožúrku, ktorá odpovedá na najčastejšie otázky a popisuje najbežnejšie situácie, s ktorými sa cestujúci stretávajú. Cestujúci majú naďalej možnosť navštíviť. Zákaznícke centrá IDS BBSK v Banskej Bystrici, Brezne, Zvolene, Žiari nad Hronom, Veľkom Krtíši, Rimavskej Sobote, Lučenci a Tornali: Adresy zákazníckych centier - IDSBBSK, kde sú v prípade otázok k dispozícii naši kolegovia.

online verzia: https://idsbbsk.sk/wp-content/uploads/2024/04/IDS_online-brozura.pdf

Obec Vígľašská Huta - Kalinka preferuje platby za dane z nehnuteľností a poplatky za odpady uhradiť na účet číslo SK73 0200 0000 0000 0662 4412. 

Prosíme o dodržanie variabilných symbolov !!!

V nevyhnutných prípadoch prijímame platbu v hotovosti do pokladne obce do sumy 300 €.

Bankové spojenie - Číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 0662 4412


Samostatne hospodáriaci roľníci

 

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR. Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka.

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdŕžaní Osvedčenia o zápise SHR.

Na obecný úrad je potrebné priniesť:

*občiansky preukaz,
*vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka,
*doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
*doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioračných zariadeniach v pôde, t.j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú  zavlažovacie systémy.)
*peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na obecnom úrade.

Doba vybavenia: do 30 dní

Tlačivá na stiahnutie:
  

 

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

A picture