Obsah

AKO VYBAVIŤ


Registrácia ošípaných:

Návod na vyplnenie

Registrácia chovu ošípaných

V dobe šírenia Corona Vírusu uprednostňujte platbu na účet  obce SK73 0200 0000 0000 0662 4412. Prosíme o dodržanie vyriabilných symbolov. V nevyhnutných prípadoch prijímame platbu v hotovosti do pokladne obce za dodržania aktuálnych opatrení.

Bankové spojenie - Číslo účtu: SK73 0200 0000 0000 0662 4412


Samostatne hospodáriaci roľníci

 

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR. Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka.

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. Najskôr musí získať osvedčenie na základe ohlásenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov na základe vyššie spomínanej registrácie na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdŕžaní Osvedčenia o zápise SHR.

Na obecný úrad je potrebné priniesť:

*občiansky preukaz,
*vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka,
*doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
*doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioračných zariadeniach v pôde, t.j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú  zavlažovacie systémy.)
*peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na obecnom úrade.

Doba vybavenia : do 30 dní

Tlačivá na stiahnutie:
  

 

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

A picture