Obsah

Žiadosť o vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie SHR. Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka.

Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník, musí v prvom rade navštíviť obecný úrad, v mieste kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky ľudí, s ktorými uzatvoril právoplatné nájomné zmluvy. Nemusí teda podnikať na vlastnej pôde, pôda môže byť aj prenajatá. 

Podobne ako na prevádzkovanie živnosti, aj na výkon činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka je nutné získať osvedčenie. Preto sa fyzická osoba, ktorá chce podnikať ako SHR, musí najprv registrovať na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade (nie na živnostenskom úrade), teda mu musí ohlásiť, že chce takúto činnosť vykonávať. Na základe tohto ohlásenia príslušný úrad zapíše osobu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.  

O zápise do evidencie vydá príslušný úrad samostatne hospodáriacemu roľníkovi osvedčenie, spravidla do 30 dní. Súčasne mestský alebo obecný úrad upovedomí príslušného správu dane, príslušnú poisťovňu, príslušný orgán štátnej štatistiky a príslušný orgán vykonávajúci sociálne zabezpečenie. Na základe tohto upovedomenia pridelí príslušný orgán štátnej štatistiky (pracovisko Štatistického úradu SR v krajskom meste) samostatne hospodáriacemu roľníkovi identifikačné číslo (IČO), ktoré úrad zapíše do evidencie SHR. IČO je tiež súčasťou vydaného osvedčenia. Ide o jednoznačný identifikátor, pod ktorým bude samostatne hospodáriaci roľník podnikať. Raz pridelené IČO sa už nedá zmeniť a SHR ako podnikateľovi zostane po celý čas jeho podnikania. Pridelenie identifikačného čísla sa netýka SHR, ktorý už podniká v inej oblasti a má už pridelené IČO na vykonávanú inú podnikateľskú činnosť. Po obdržaní osvedčenia môže SHR začať vykonávať svoju činnosť

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/pravne-formy/shr-samostatne-hospodariaci-rolnik © Podnikajte.sk

Na obecný úrad je potrebné priniesť:

  • občiansky preukaz,
  • vyplnenú žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka,
  • doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva/nájomná zmluva),
  • doklad o osobitnom povolení alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje (napr. ak ide o podnikanie na poľnohospodárskej pôde – doklad o hydromelioračných zariadeniach v pôde, t.j. či sa v pôde nachádzajú alebo nenachádzajú  zavlažovacie systémy.)
  • peňažné prostriedky v hotovosti, konkrétne 6,50 € za zápis do príslušnej evidencie, ktoré je potrebné zaplatiť priamo v pokladni obecného úradu,
  • 1,50 € za zmenu priezviska, alebo pobytu v zápise samostatne hospodáriaceho roľníka.

Upozornenie: Činnosť samostatne hospodáriaceho roľníka nie je živnosťou, z toho dôvodu nemusí podnikateľ navštíviť živnostenský úrad a vybavovať živnostenské oprávnenie. Stačí preto vyššie uvedená registrácia na obecnom úrade.

Doba vybavenia : do 30 dní
 

Tlačivá na stiahnutie:
 

A picture