Obsah

Oznámenie o realizácii projektu

 

Názov projektu: Wifi pre Teba

ITMS2014+: 311071Y042

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

 

Prijímateľ: Obec Vígľašská Huta - Kalinka

Miesto realizácie: Obec Vígľašská Huta - Kalinka

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Spoluúčasť obce: 

Stručný opis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s:

 

Bod 1 Eko Družstvo

Bod 2 Kultúrny dom

Bod 3 Materská škola

Bod 4 Obecný úrad

Bod 5 Stĺp OR oproti RD 92

Bod 6 Stĺp OR vstup do obce

Bod 7 Dom smútku

Bod 8 Stĺp OR oproti RD 44

Bod 9 Kostol

Bod 10 starý cintorín

 

  Aktuálny stav realizácie projektu: 27.01.2019–VO podané na kontrolu RO. Po schválení bude nasledovať realizácia projektu.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na www.opii.gov.sk

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

 

WIFI PRE TEBA

A picture