Obsah

MŠ Kalinka - Zateplenie

Názov projektu:      „ Rekonštrukcia MŠ Kalinka - Zateplenie“


Zhotoviteľ:   TECHenergo, s.r.o.,  IČO: 47661046
Termín realizácie: 08/2018 – 09/2018
Celkové náklady projektu s DPH:   104775,38 €

Nenávratný finančný príspevok z EPFRV a ŠR:  99.116,41 €

Vlastné prostriedky obce: 5658,96 €

+ ďaľšie náklady

  •  projekt (4100 €)
  •  práce, ktoré neboli súčasťou projektu 
  •  vypracovanie žiadosti

Projekt bol financovaný v rámci:

Opatrenie: 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach

Podopatrenie: 7.4 - Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 

Fokusová oblasť - prioritná:  6B Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach

Práce vykonané v rámci projektu :

  • zateplenie obvodového plášťa budovy
  • výmena okien a dverí
  • výmena kotla
  • úprava podláh
  • prístupové a okapové chodníky

 

FOTOGALÉRIA:

Kotolňa - pôvodný stavPohľad- pôvodný stavKotolňa-nový stavPohľad-nový stavPohľad-nový stavPohľad-nový stav
 

A picture