Obsah

Poľovnícke združenie

 

Poľovníctvo v okolí V. H. Kalinky

     Poľovníctvo, ako záujmová činnosť má v našej spoločnosti svoje opodstatnenie, ktorému je potrebné venovať náležitú pozornosť nielen zo strany administratívy, ale aj zo strany poľovníckej verejnosti. Naša poľovnícka história i kultúra je bohatá a svetom uznávaná. Dôležité je prezentovať i našu poľovnícku históriu.

      Vzhľadom na to,  že i časť občanov obce V. H. Kalinka sa vo svojom voľnom čase venuje okrem inej činnosti aj poľovníctvu, rozhodol som sa, že zhromaždím materiál o poľovníctve v obci, ako aj v jej okolí. Materiál obsahuje množstvo faktografických údajov, z ktorých si možno utvoriť obraz o jednotlivých rokoch jeho vývoja a priebehu. Myslím si, že práve mladí členovia nášho poľovníckeho združenia si tento materiál prečítajú, aby si vytvorili obraz o vzniku poľovného revíru, jeho výmere, počte členov, funkcionárov  a ďalších údajov, či hodnotných informácií.

                „Viem, že nie je revír ako revír, ale náš revír je aj tak najkrajší.“

      Týmto materiálom chcem prispieť do obecnej kroniky, aby čitateľ mal možnosť zoznámiť sa s poľovníctvom a činnosťou  poľovníkov v našej obci a v blízkom okolí.

 

Vznik a vývoj poľovníctva na Slovensku

      Po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie v roku 1918 väčšina poľovníckych spolkov prechodne zastavila činnosť. Netrvalo dlho a opäť sa obnovili, avšak na vyššej úrovni, akú mali v minulosti. Po vzniku ČSR a zavedení čiastkovej reformy, ktorá predsa len vyvolala podstatné zmeny i vo vlastníckych pomeroch, najmä v lesnom hospodárstve, objavili sa i v poľnohospodárstve výraznejšie prvky demokratizácie. Zmeny umožnili širšiemu okruhu záujemcov zapájať sa aj do poľovníckeho života. Živelnosť v poľovníctve nútila zodpovedných poľovníkov, aby sa organizovali do záujmových ochranných spolkov. Najvhodnejšie východisko videli vo vytvorení poľovníckej ochrannej organizácie, preto už v roku 1919 vznikla prvá bunka organizovaného poľovníckeho spolku v Trenčíne - Spolok pre lov a pestovanie pravej myslivosti.

      V roku 1920 sa na Slovensku založil Lovecký ochranný spolok. V roku 1923 vznikla nová poľovnícka organizácia aj v Čechách, a to z Brnenského loveckého klubu, ktorý bol do toho času členom ríšskeho zväzu. V roku 1934 sa LOS pre Slovensko zmenil na Zemský zväz loveckých ochranných a kynologických spolkov na Slovensku. Po odstránení rôznych rozporov, ktoré boli medzi LOS a ČSMJ sa v roku 1935 tieto zjednotili a utvorili ČSMJ. Slovenský spolok ostal aj v novej konštitúcii samostatný a členom celoštátnej organizácie sa stal len ako celok. V roku 1939 dochádza k rozchodu s Čs. mysliveckou jednotou a v tomto roku došlo k zmene názvu Zemského zväzu loveckých ochranných a kynologických spolkov pre Slovensko na Zväz loveckých ochranných spolkov na Slovensku, ako aj k zmene stanov, ktorou sa znova vyjadrila úplná samostatnosť zväzu.

      Dňom 1.1.1948 nadobudol účinnosť zákon č. 225/1947 Zb. o poľovníctve na celom území ČSR. Tento zákon dal poľovníctvu v ČSR nový rozmer. Napr. ... právo poľovníctva sa môže vykonávať v spoločnosti poľovných revírov a v zlúčených spoločenstvenných poľovných revíroch... árendátorom poľovného revíru môže byť len poľovnícka spoločnosť a pod.

      V roku 1962 nadobúda účinnosť nový zákon č. 23/62 Zb. o poľovníctve. Koncom roka 1968 zanikol Čs. myslivecký svaz a utvorili sa dva národné poľovnícke zväzy. Ustanovujúci zjazd delegátov SPZ sa uskutočnil 21. a 22.6.1969 v Bratislave. Po ustanovení SPZ a ČSM sa tieto dva zväzy v r. 1970 uzniesli utvoriť spoločný koordinačný a poradný orgán bez právnického subjektu pod názvom Federálny výbor poľovníckych zväzov ČSSR.

      V prvých mesiacoch vzniku SR sa SPZ podieľal na príprave novely zákona č. 99/1993 Z.z. o poľovníctve a jeho vykonávacích predpisoch. SPZ na VII. sneme SPZ prijal stanovy, ktoré dňom 4.8. 1997 nadobudli platnosť. Tieto sú platné pre všetky zložky, ktoré sú združené v SPZ.

 

História poľovníctva v obci V. H. Kalinka a jej okolí

      V. H. Kalinka leží v juhovýchodnej časti pohoria Javorie. Lesy v poľovnom revíri sú zastúpené prevažne smrekovými, bukovými a miestami dubovými porastami. Členitosť terénu, priľahlé polia, lúky, pasienky, ako aj rôznorodá premenlivosť tráv a kríkov vytvárajú vhodné podmienky pre život voľne žijúcej poľovnej zveri.  

 

Rok Udalosti
1936

Prvá zmienka o poľovnom revíri Kalinka. Tento revír o výmere 1 472,90 ha bol prenajatýMikulášom Riccotim, obchodníkom zo Zvolena na dobu 6 rokov za ročné nájomné 800,– Kčs. V roku 1948 bol tento nájom predĺžený do 31.12. 1951.

1948

Revír Blýskavica o výmere 675 ha bol v réžií riaditeľstva štátnych lesov vo Vígľaši.

1952

Došlo k zmenám vlastníctva revírov. Revír Blýskavica bol rozšírený o územie Klokoč a mal výmeru 1218 ha, bol v réžií štátnych lesov.

1959

Bola utvorená Poľovnícka spoločnosť V. H. Kalinka o rozlohe 1350 ha a mala 10 členov.Poľovným hospodárom bol Štefan Fojtík.

1960 Revír Klokoč-Blýskavica bol už prenajatý PS Kalinka. Výmera 2305 ha z toho         1451 ha lesa, a 854 poľa s kmeňovým stavom srnčej zveri 38 kusov. Hospodárom bol  Vojtech Kunst. Poľovný revír bol v katastrálnom území obcí V. H. Kalinka, Slatinské Lazy, Klokoč a čiastočne v Hornom Tisovníku.
1961

Dochádza k zmene názvu Poľovnícka spoločnosť na Robotnícka poľovnícka spoločnosť V. H. Kalinka s počtom 15 členov. Vytvorenie "Jednôt ČSPS". Do obvodu Jednoty Vígľaš patrila aj PS Kalinka.

1962

Došlo pravdepodobne k zmenám výmer revírov, lebo Klokoč-Kalinka mal 1322 ha prenajaté od LZ a 1838 ha od JRD a ŠM.

1963

Členská schôdza dňa 3. 3. 1963 - zakladajúca schôdza PZ LOHYŇA V. H. Kalinka v budove MNV Zvolenská Slatina. Poľovný revír schválený ONV Zvolen                čís.: 209/1962 zo dňa 19. 12. 1962, plocha revíru 2 792 ha, z toho 1 218 ha lesa a   1574 ha poľnohospodárskej pôdy.

1967

Revír Kalinka bol evidovaný pod číslom 127 o výmere 2792 ha, z toho v správe štátnych lesov 1442 ha.  

1971

Začalo sa s opravou a zriaďovaním chaty na Pánskom Vŕšku.

1972

Na vlastnú žiadosť bol uvoľnený z funkcie pokladníka Vojtech Kunst. Za nového pokladníka bol zvolený Pavel Búzik. V tomto roku sa pokračovalo s opravou a zriaďovaním chaty na Pánskom Vŕšku. Dňa 15. 12. 1972 dochádza k úprave hraníc revíru. Nové číslo revíru je 24 V. H. Kalinka.

1973

Dňa 11. 7. 1973 ONV Zvolen vydáva Rozhodnutie o úprave poľovného revíru č. 24. Nová výmera je 3 166 ha, z toho je 1 432 ha lesnej pôdy a 1 734 ha poľnohosp. pôdy.

1974

V poľovnom revíri bolo 23 krmelcov, 25 solísk, 2 veľké zásobníky a 5 políčok pre zver. Jozef Michna ulovil 10 ročného jeleňa so 195,37 bodov.

1976

Došlo k úprave hraníc revíru: PZ odstúpilo VLM časť Javorie o výmere 546 ha.

1983 Dňa 13. 2. 1983 spoločné zasadnutie výborov PZ Lohyňa a PZ Horný Tisovník za účelom vytvorenia nového PZ. Názov: Poľovnícke združenie PODJAVORIE Kalinka - Tisovník. Počet členov: 61 + 7 kandidátov. Nové číslo poľ. revíru:  22. Celková výmera 5 887 ha.
1985

Bola uvoľnená plocha  cca 80 ha pre zriadenie zverofarmy vo V. H. Kalinke.

1986

Bol spracovaný výhľadový plán poľovníctva v našom PZ do roku 1995.

1993

Po zmene vlastníckych vzťahov dochádza k rozšíreniu poľovného revíru. Rozhodnutím LÚ Zvolen č. Poľov. 971/31/93 o uznaní poľovného revíru č. 22 Podjavorie Kalinka-Tisovník je celková výmera pozemkov : 7 459,88 ha, z toho poľovných pozemkov  6 832,88 ha.

1995

Roku 1995 dochádza k rozdeleniu  PZ Podjavorie Kalinka – Tisovník. Rozhodnutím LÚ Zvolen č. Poľov. 363/25/95 Ko zo dňa 14. 8. 1995 bol uznaný poľovný revír číslo 51 LOHYŇA V. H. Kalinka ( 11 subjektov) o celkovej výmere 2 533,72 ha, z toho poľovná plocha 2 396,92 ha. Počet členov: 47.

1996

Bol zhotovený prístrešok pred návesom v Lohyni.       

1998

Prvý krát sme vykonali poplatkový odstrel  zahraničným poľovníkom. Odstrel bol úspešný už na druhej postriežke, keď bol ulovený jeleň o hodnote 176 bodov.  

2000

Po vydarenom odstrele zahraničným poľovníkom v roku 1998 sme vykonali poplatkový odstrel tuzemským poľovníkom. Odstrel bol úspešný  a bol ulovený jeleň o hodnote 161 bodov.

2003

Za veľmi úspešnú možno hodnotiť hosťovskú poľovačku, ktorá sa konala 30. 11. 2003     v časti Drieň, Štít a Štrbáčka. Na výrade bolo  9 diviakov. Tejto poľovačky sa zúčastnilo 70 poľovníkov z toho 36 hostí a 34 našich členov. Podľa doteraz zistených údajov v našom revíri ešte nebola taká úspešná poľovačka.

2004

31. 12. 2004 skončili platnosť zmluvy o nájme výkonu práva poľovníctva. Boli spracované nové zmluvy a tieto predložené na Obvodný lesný úrad vo Zvolene, ktorý dňa 26.12.2004 vydal pod č.2004/00610-1 Rozhodnutie o schválení zmlúv o nájme poľovných pozemkov v poľovnom revíri LOHYŇA V. H. Kalinka s platnosťou na dobu 10 rokov t.j. od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2014.

2005

Dňa 27.2.2005  došlo k zmene  predsedu PZ. Na základe vlastného  rozhodnutia odstúpil z tejto funkcie Jozef Mojžiš. Do tejto funkcie bol zvolený Jozef Pšida st. Zároveň došlo aj k zmene k osôb vo výbore a v dozornej rade PZ. Počet členov: 59.

A picture