Obsah

EKO družstvo 

K o n t a k t y :

 EKO-družstvo Kalinka

 Vígľašská Huta Kalinka č. 291

 962 25 Slatinské Lazy

 telefón: 045/5393 390 Predseda, ekonómka, zootechnička

 045/5393 206 Stredisko Mačkáš

 fax: 045/5393 390

 email: ekokalinka@gmail.com 

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

EKO-družstvo Kalinka vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 11.12.1997. Do obchodného registra bolo zapísané 30.01.1998. Hlavnou činnosťou EKO-družstva Kalinka je poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespraco-vaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania ďalšieho predaja. Činnosť družstva sa riadi Stanovami. Členskú základňu tvorí 21 členov. Predsedom družstva je Ing. Dušan Nuoška. Družstvo má 14 zamestnancov.predaja. 

Zamestnanci a členovia

Ing. Dušan Nuoška - predseda družstva

Barčáková  - ekonómka

Mária Matúchová - zootechnička,účtovníčka

Ján Harazín - ošetrovateľ oviec,bača

Jaroslav Harazín - ošetrovateľ oviec

Annna Harazínová - ošetrovateľka oviec

Pavel Ľupták - ošetrovateľ oviec

Jozef Kolibík - vodič,mechanik,zverostrážca

Jozef Harazín - vodič,mechanik

Jozef Michna - vodič,zverostrážca

Jozef Očenáš - vodič,skladník

Stanislav Tuhársky - vodič,mechanik

Ján Tuček - vodič,mechanik

Marta Harazínová - kuchárka,upratovačka   

A picture