Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

TS_ESO_25.5.2021

Tlačová správa ESO z 25.05.2021 celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o PHSR BBSK na roky 2022 - 2030

PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030 - Oznámenie celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie na pracovnú pozíciu "odborný asistent" celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Prvý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku.

Tlačová správa po prvom týždni asistovaného sčítania. celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezp. asist. sčítania

č. 10900-2172/2021 z 21.4.2021 celý text

ostatné | 23. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis prvákov v ZŠ Slatinské Lazy

Zápis prvákov-ZŠ Slatinské Lazy celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Elektronické sčítanie obyvateľov

TS_ESO_22_3_2021 celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022-2023, schválený na OZ dňa 16.03.2021 uzn. č. 06-03-2021. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet - schválený

Schválený dňa 16.03.2021 uzn č. 04-03-2021. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

zasadnutie OZ

16.03.2021 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov

tlačová správa celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č. 01/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení

Návrh VZN č. 01/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľ je obec Vígľašská Huta Kalinka. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

Celkový prehľad položiek v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2021-2023. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh Záverečného účtu 2020

Prehľad o celoročnom hospodárení obce. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Miera vytriedeného komunálneho odpadu

Za rok 2020 celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Tlačová správa k ESO

tlačová správa celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška, stavebné povolenie

Stavba"9278-V.H.Kalinka-Lazy-zahustenie TS" celý text

ostatné | 1. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2020

Zasadnutie OZ obce V. H. Kalinka celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č. 04/2020

Návrh VZN č.04/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Začatie stav. konania-stavba "9278-V.H.Kalinka-Lazy-zahustenie TS" celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie RÚVZ -ZV doručené 27.11.2020 o 17.00 hod.

Uzavretie MŠ - COVID-19 celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č.3/2020

Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka. celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č.02/2020

Návrh VZN č. 02/2020
Zásady hospodárenia s majetkom obce V.H.Kalinka so 6 prílohami. celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh VZn 012020

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020
O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o uzavretí Materskej školy vo Vígľ.Hute-Kalinke

Opatrenia pri nákaze COVIDOM celý text

ostatné | 27. 11. 2020 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

tlačová správa celý text

ostatné | 21. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Výpis z uznesenia č. 03-09-2020 a 04-09-2020

výpis z uznesenia č. 03-09-2020 a 04-09-2020 o zámere obce na prevod vlastníctva majetku obce celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: Správce Webu

Registrácia chovov ošípaných

Usmernenie v súvislosti s registráciou chovov ošípaných
z dôvodu šírenia afrického moru ošípaných celý text

ostatné | 14. 10. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná

A picture